Tăng ngăn hâi: 27/10/2020

VOV4.Sêdang - Pơxiâm sap hâi lơ 20/10, 4 tơdroăng tơkêa bro mơ-éa ki kal tơbleăng Hneăng hôp má 13 châ tơbleăng. A hneăng hôp Kuo#k ho#i, hên mâu kăn Kuo#k ho#i hiăng tơpui tá hiâm mơno ăm tơdroăng tơkêa bro mâu mơ-éa ki kal dêi Đảng. Mâu kăn tối rơdêi, tơdroăng tơkêa bro Mơ-éa ki kal dêi Đảng thế mơhno tơdroăng ki xing xoăng mơngế pêi cheăng, tung mê, cho mơngế pêi cheăng ki rơkê, tơdrêng amê veăng kum mơjiâng môi khu kăn [o# tâi hiâm mơno pêi cheăng ăm tơnêi têa [a\ kuăn pơlê.

 

 

{ă hnoăng cheăng dêi kăn Kuo#k ho#i, pôa Đỗ Văn Sinh, khu kăn kong pơlê Quảng Trị tối: mâu kăn Kuo#k ho#i kô pơtối tơpui tơno mơhno tơdroăng tơmiât púi vâ dêi kuăn pơlê. Mâu hnoăng veăng ‘no dêi mâu kăn Kuo#k ho#i tung roh hôp má 10 kô pro xiâm tơdroăng kal vâ rah chêh klêi vâ pơtối mơjiâng tơnêi têa tung la ngiâ mơnhông tơniăn tơnêi têa [ă krá tơniăn ton:

‘’Ki kal má môi nôkố pin thế mơjiâng môi tơdroăng cheăng kal kí krá kâk [ă tơ’lêi hlâu ing mê pin kô ai môi khu kăn [o# ki pêi cheăng tâi hiâm mơno vâ kum kuăn pơlê. Pơtối mê nếo, cho môi tơdroăng ki kal mê cho mâu troăng hơlâ pơkâ vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối tung rơxông nếo [ă mâu tơdroăng cheăng mơnhông tơ-[rê re\ng tro tâ.

A tơngah cho mâu kăn pin kô veăng ‘no hnoăng veăng tơpui tối [ă hnoăng cheăng tơná pêi vâ pin rơtế mơjiâng môi pơkâ vâ pơtroh ăm Hneăng hôp má 13 klêi tơniăn’’.

Rơtế môi tơdroăng mê, pôa Trương Minh Hoàng, khu kăn kong pơlê Cà Mâu loi khât a mâu kăn Kuo#k ho#i kô ai mâu tơdroăng veăng hnê tối trâu khât veăng ‘no hnoăng tung hlá mơ-éa chêh dêi Đảng.

‘’Mâu kăn Kuo#k ho#i pin ki hên cho đảng viên [ă mâu vâi pú xuân hiăng rah xo mâu ngế ki xiâm. Xua mê, mâu tơdroăng veăng hnê tối dêi mâu kăn Kuo#k ho#i ai tơmiât [ă krá ‘nâi rah mâu tơdroăng vâ tơpui, rơtế [ă mâu kăn teăng mâ kuăn pơlê, ôh tá xê to hlo dêi tơná cho môi ngế đảng viên mê ối rơtế tơru\m [ă tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê. Xua mê, a loi khât tiah kố tung pơla tơmâng xo mâu tơdroăng veăng hên khe\n dêi Kuo#k ho#i veăng ‘no hnoăng á loi khât kô tơ-[rê [ă hên tơdroăng veăng hnê tối kô tối nhên trâu tâ.

Kố xuân cho môi tơdroăng ki xiâm vâ rah vâ veăng hnê tối, tá tơdroăng ‘na mơnhông cheăng kâ, tung tơdroăng mơjiâng Đảng [ă tá tơdroăng veăng ‘no xua pêi pro tung pơla rak ngăn, luât Đảng [ă tá tung tơdroăng cheăng mơjiâng khu kăn [o# ‘’.

Tơmâng khât tơdroăng chêh tung hlá mơ-éa pơtroh ăm Đảng ‘na tơdroăng x^ng xoăng mơngế pêi cheăng, tung mê, xiâm mơngế ki cheăng rơkê cho ki kal má môi, pôa Lê Thanh Vân, Ngế cheăng tung Vi [an ngăn liăn ngân, rak ‘na liăn ngân dêi Kuo#k ho#i tối tiah kố: Xiâm mơngế ki cheăng rơkâ mê cho mâu ngế cheăng tung khu kăn rak ngăn, cheăng ‘na khoa hok ko\ng nge#, tiô tơdroăng cheăng ki pêi rơkê tung pêi cheăng:

‘’Pin nôkố hâi tơmâng khât troh tơdroăng x^ng xoăng klâ khu kăn [o# tiô tơrêm kơvâ cheăng, vâ mơhno x^ng xoăng ăm tơtro [ă ivá. Xiâm mơngế pêi cheăng tơ-[rê cho ki kal khât amê: Ing tơdroăng ki xiâm mê cho ki xiâm hriăn ple\ng ‘na luât pơkâ to\ng kum, tro tiô troăng hơlâ pơkâ, tro tiô xơxông.

Ing xiâm ki mê xuân cho xiâm ki luât pơkâ chiâng luât pơkâ dêi mâu luât tơku\m pêi pro. Vâi cho mâu ngế khu tơru\m pêi pro tro má môi, mê cho mâu ngế ki pêi cheăng. A vâ pơtroh mê cho tơdroăng rah xo Khu kăn xiâm tơnêi têa cho mâu ki rơkê khât, ‘nâi hriăn ple\ng tơdroăng ki ‘lo tro dêi hdroâng mơngế mê nếo kai chông djâ tơnêi têa xông tơ-[rê’’.

Tiô mâu kăn, tung hlá mơ-éa chêh pơtroh ăm Hneăng hôp má 13, drêng pơkâ troh tơdroăng tơdâng tơ’mô mê thế ‘nâi ki xiâm tơdâng tơ’mô mê, la ôh tá xê ngăn cho tơdâng tơ’mô:

‘’Tung pơla mơnhông mơdêk mê thế tơdâng tơ’mô pơlê pơla thế pêi pro tro tiô môi pơkâ dêi Luât. Tơkéa vâ tối pro tơniăn hnoăng ki pơxúa tro luât dêi kuăn pơlê. Xua mê, drêng kuăn pơlê vâ xúa hnoăng ki pơxúa thế ai hnoăng cheăng, ôh tá chiâng ngăn tơdâng tơ’mô maluâ vâ mơngế oh tá rơkê xuân môi tiah ngế rơkê môi tiah kuăn pơlê hmâ tơmiât troh tơdroăng ki pơxúa la oh tá vâ tơmiât troh tơdroăng ngế ki hiăng ‘no xêh hnoăng hên’’.

Tơdroăng mê tơkéa vâ tối, rôh kố Tơdroăng pơkâ hneăng hôp má 13 pro ti lâi drêng tối nhên troh ki tơdâng tơ’mô thế rak tơniăn ki tơdâng tơ’mô mê [ă ivá cheăng pêi ki khât, ôh tá xê thế ngăn tơdâng tơ’mô môi tiah hmâ pêi pro moi tiah hdrối nah’’.

Tiô tơdroăng tối hdrối, a rôh hôp má 10, Kuo#k ho#i kô mơdoh môi hâi vâ tơpui a tôh, veăng hnê tối mâu tơdroăng tung hlá mơ-éa chêh pơtroh ăm Hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng. Tơdroăng ki kal má môi cho tơdroăng tơku\m tâi tâng mâu tơdroăng dêi mâu kăn Kuo#k ho#i veăng ‘no hnoăng hnê tối tung hlá mơ-éa chêh pơtroh ăm Đảng.


Lại Hoa -  VOV1

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định