Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/10, a Hà Nội, Ho#i đong Khoa hok mâu kơ koan Đảng Tơnêi têa tơku\m po Hneăng hôp tơpui tơno mâu ngế rơkê dó inâi ‘’Xiâm kối troăng tơmiât pêi [a\ tơdroăng nôkố mơnhên, tơku\m pêi pro mâu roh mơnhông mơdêk tơnêi têa tung Mơ-éa ki kal Hneăng hôp 13 dêi Đảng’’. Môi tung mâu tơdroăng xiâm châ mâu kăn tơku\m mơnhên, mơhno a hneăng hôp tơpui tơno cho tơdroăng cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla Việt Nam hneăng hơnăm 2011 – 2020, ing mê, pơkâ mâu troăng mơnhông mơdêk ăm hneăng hơnăm 2021 – 2025, troăng tơmiât pêi troh hơnăm 2045. Ki rơhêng vâ tối kal ai mơnhông tơtêk ‘na mơngế pêi cheăng, kố cho tơdroăng ki má môi dêi tơnêi têa vâ mơnhông mơdêk tơnêi têa re\ng.

A hneăng hôp mâu ngế ki tơpui tơno cho mâu ngế cheăng khoa hok, mâu ngế ki rơkê khât, mâu ngế hriăn ple\ng cheăng kâ xuân tơku\m tơpui tơno ‘na mâu tơdroăng ki xiâm tơdjâk troh tơdroăng mơnhên [a\ tơku\m pêi pro mâu tơdroăng châ tơ-[rê ton xo\n, tiô tơdroăng ki nôkố mơnhên mâu troăng tơtêk ton xo\n, troăng châ pêi tơdroăng mơnhên pêi [a\ tơku\m pêi pro mâu tơdroăng xông tơtêk ton xo\n hneăng hơnăm 2021 – 2025 tung tơdroăng pêi ton xo\n 10 hơnăm 2021 – 2030 [a\ tơmiât pêi troh hơnăm 2045.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định