Tăng ngăn hâi: 22/8/2020

 

 

{ă lối 53% pơ’leăng mâ mơngế cho hdroâng kuăn ngo ối hên xơpá, la cheăm kơpong hngế hngo Ka Đơn dêi Đơn Dương, kong pơlê Lâm Đồng hiăng mơ-eăm tơkâ luâ xơpá tung mâu hơnăm achê pơla kố. Tối ‘na mâu tơdroăng ki hơ’leh dêi cheăm tung 5 hơnăm hdrối kố nah, pôa Nguyễn Hồng Anh, kăn pơkuâ ngăn Đảng cheăm phiu ro ăm ‘nâi, Ka Đơn nôkố hiăng hơ’leh hên khât, tá cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla, tơdroăng rêh ối kuăn pơlê pơrá châ mơdêk khât, ngiâ méa thôn pơlê nếo hiăng phá tơ-ê.

Môi tung mâu kơvâ cheăng ki Ka Đơn pêi ki xiâm tung pơla hdrối kố nah cho hnoăng cheăng kơdroh kơtiê, malối cho tung hdroâng kuăn ngo tung cheăm. Đảng ủy, khu kăn pơkuâ [ă mâu khu pú hên tung cheăm hiăng rơtế tơru\m tung mâu tơdroăng cheăng kơdroh kơtiê, mơhnhôk kuăn pơlê hluăn kơtiê, mơdêk cheăng kâ, chêh inâi hriâm cheăng, to\ng kum liăn, to\ng kum mơ-éa pêi cheăng kâ ăm mâu ngế kơtiê vâ kuăn pơlê mơ-eăm hluăn ing kơtiê.

Khu kăn pơkuâ cheăm rơtế [ă khu pú hên xuân đi đo mơhnhôk kuăn pơlê xúa mâu khoa hok kih thuât tung pêi chiâk deăng; tơru\m [ă mâu kơ koan ki ai tơdjâk troh tơku\m po lâm hnê hriâm khoa hok kih thuât tung cheăng kâ. Troh nôkố, kuăn pơlê tung cheăm, malối cho mâu hdroâng kuăn ngo hiăng rế hía rế hơ’leh túa pêi cheăng kâ, hơ’leh pêt mâu hdrê loăng, mơnăn păn, pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok rơxông nếo.

Tiô Vi [an hnê ngăn cheăm, troh nôkố hiăng ai 80 troh 90% rơpo\ng kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo tung tơring hơ’leh sap ing pêt báu chiâng pêt kơchâi; ôh tá iâ rơpo\ng tung kơxo# ki kố hiăng khên tơnôu ‘no liăn pro hngêi hlâm, hngêi nhe\ng, krâ ‘măn troăng kơmăi ki tôh xêh, klup [aih tiô chal nếo.

Nôkố, lâp cheăm hiăng ai 11 ha hngêi nhe\ng, lối 300 ha hngêi khlâm, 420 ha loăng pêt ai troăng tôh têa ki lo i iâ, 1.150 ha tôh kế ki chiâng tôh xêh, lối 1.200 ha klup [aih tung pêt kế tơmeăm. Hên rơpo\ng kuăn pơlê tung cheăm pak^ng păn ro hdrê ku\n hiăng pơxiâm păn ro xo têa tôu hlo kơnâ ‘na liăn ngân. Troh nôkố, pêi lo liăn rêm ngế dêi cheăm Ka Đơn châ 62 rơtuh liăn tung môi hơnăm; tâk 21,5 rơtuh liăn tâng vâ pơchông [ă hơnăm 2015.

Kơxo# rơpo\ng kơtiê dêi cheăm bu ối 2,28%, kơdroh vâ chê 2% tâng vâ pơchông [ă apoăng hneăng; kơxo# rơpo\ng rơkê ple\ng châ lối 95%, thôn pơlê hloh hlê rơkê ple\ng châ lối 90%; tá 4 to hngêi trung hriâm tung cheăm rơtế châ tiô pơkâ dêi tơnêi têa; kơxo# ngế veăng roê [aoh hiêm khăm pơlât hên; 80% mâu troăng prôk tung thôn pơlê hiăng châ ok [ê tong tâi.

 

 

 Môi to kơdrum ki pêt kơchâi vâ tê tung hngêi nhe\ng a Ka Đơn

 

Ôh ti xê to pêi lo liăn dêi kuăn pơlê châ hơ’leh mê nôkố Ka Đơn hiăng pro ngiâ méa dêi môi to cheăm thôn pơlê nếo hơ’leh khât. Pôa Nguyễn Hồng Anh, kăn pơkuâ ngăn Đảng cheăm Ka Đơn tối rơdêi: ‘’{ă môi to cheăm ki pơxiâm cho ing cheăm kơtiê, hdroâng kuăn ngo rêh ối mê kố cho mâu tơdroăng ki rơhêng vâ tơmâng ngăn khât [ă mơdêk, xua mê cho mâu ivá mơ-eăm ôh tá la lâi pơtê dêi khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí [ă kuăn pơlê tung cheăm tung mâu hơnăm hdrối mê hía nah’’.

Tiô kăn pơkuâ ngăn Đảng ủy cheăm Ka Đơn tối: Vâ pêi pro tro mâu hnoăng cheăng, tơdroăng pơkâ mơ’no, ki hdrối tâ cho athế mơjiâng khu pơkuâ tơdroăng kal kí sap ing cheăm troh thôn krá rơdêi. Xua mê, tung hneăng hơnăm hdrối kố nah, Đảng ủy cheăm hiăng tơku\m hơ’leh nếo, mơdêk ki rơkê ple\ng tung khu pơkuâ tơdroăng kal kí, mơjiâng mâu kăn [o#, mâu ngế cheăng ăm tơnêi têa ki ai ivá cheăng, mơdêk tro hnoăng ki pơkuâ dêi dêi kuăn pơlê.

Rơtế amê, hnoăng cheăng ‘mot đảng viên ki nếo xuân châ tơtro\ng khât, tá kơxo# ngế ki mot cho mâu ngế ki rơkê ple\ng pơrá châ mơdêk. Tung 5 hơnăm, Đảng ủy cheăm hiăng ‘mot 33 ngế đảng viên, mơdêk kơxo# ngế đảng viên tâk troh 140 ngế, ai 15 chi [o# ki ối tung tơring. Kơxo# đảng viên pêi klêi hnoăng cheăng tâk, ôh tá ai chi [o# ki pêi cheăng ‘ro.

Tung hneăng hơnăm la ngiâ, vâ rak vế krá tơniăn, mơdêk mâu tơdroăng ki hiăng chiâng pêi pro, Đảng ủy cheăm Ka Đơn pơkâ mơ’no ki hdrối tâ cho pro tơdroăng ki tơdâng tơ’mô tung Kuăn pơlê, mâu tơdroăng ki xơpá, hêng hôu dêi kuăn pơlê athế châ pơkâ tơleăng tơdrêng, tơtro. Rơtế amê, cho troăng pêi pro troh mâu tơdroăng pơkâ mơ’no mơjiâng thôn pơlê nếo, mơdêk pêi lo liăn ăm rêm ngế kuăn pơlê tâk troh 90% liăn tung môi hơnăm, mâu kơpong kuăn pơlê rêh ối tung cheăm pơrá châ mơnhên cho kơpong kuăn pơlê rêh ối tiô túa nếo, 95% mâu troăng prôk tung thôn, tung cheăm châ ok [ê tông.

Pôa Nguyễn Hoàng Anh, kăn pơkuâ ngăn Đảng ủy cheăm Ka Đơn xuân ăm ‘nâi tơ’nôm, tung la ngiâ ah, Ka Đơn kô tơku\m ‘no liăn pro hngêi trăng, troăng klông, pro kơchơ xiâm dêi cheăm, ‘no liăn pro kơpong ôm hyô pêi chiâk deăng Đồi Sao Mai, mơdêk ki rơdêi ‘na ôm hyô Hngêi khôp Ka Đơn, Hngêi chuô Giác Châu [ă hên tơmeăm khoăng ki ê vâ tơ’mot mâu ko\ng ti, khu mơdró kâ, tíu ki tê mơdró troh a cheăm xúa mâu ngế pêi cheăng a cheăm, mơdêk mâu túa ôm hyô tung cheăm.

 

Quốc Học rah xo ing hlá tơbeăng Lâm Đồng

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định