Tăng ngăn hâi: 14/2/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Recep Tayyip Erdoğan, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ ai rôh lăm pôu kong têa Pakistan. Pakistan tơdah khu kăn dêi Thổ Nhĩ Kỳ a môi đông lêng a tơraih tơ-[ai Nur Khan. Kố cho rôh má péa Kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ lăm pôu Pakistan, péa pâ pơkuâ tơ’nôm hneăng hôp tơchoâm veăng ai khu kăn kal kí rơtế [ă mâu ngế tung chin phuh. Klêi hôp, Hneăng hôp ai tối tơbleăng tơchoâm châ péa pâ k^ tơhrâ.

Pak^ng mê mâu kăn xiâm péa tơnêi têa kô veăng hôp ‘no liăn cheăng [ă tê mơdró pơla Pakistan [ă Thổ Nhĩ Kỳ, cho tíu ki tơku\m mâu khu ‘no liăn cheăng [ă mơdró má môi dêi péa pâ, vâ mơnhông mơdêk cheăng kâ, tê mơdró pơla péa tơnêi têa.

Katarina Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng