Tăng ngăn hâi: 5/9/2020

VOV4.Sêdang – Peăng xêi lơ 4/9, a hngêi hôp kân Kuo#k ho#i po Hneăng hôp mâu kăn Kuo#k ho#i ki pơkuâ cheăng veăng hnê tối mâu tơdroăng tung hlá mơ-éa luât lăm rêh ối ki (‘mâi hơ’leh). Mâu kăn tối thế, Chin phuh kal re\ng tối mâu troăng hơlâ pơkâ ‘mâi hơ’leh hâi khế ki xêt dêi Luât Lăm rêh ối ki (‘mâi hơ’leh) tâng hâi tơniăn ‘na kih thuât ăm pơtối, tí tăng ‘nâi, tối ‘na mâu tơdroăng chêh ‘măn tung kơmăi tơdroăng kal tơnêi têa ‘na kuăn pơlê lăm rêh ối.Tơdroăng chêh ‘măn tung kơmăi ‘na lăm rêh ối. Mâu tơdroăng hnê tối a hneăng hôp vâ môi tuăn [ă tơdroăng tối thế dêi Chin phuh ‘na tơdroăng pơkâ chêh inâi lăm rêh ối krê [ă pơlê kong kân râ xiâm tơnêi têa môi tiah Luât nôkố.

Mâu kăn Kuo#k ho#i ối tô tuăn [ă tơdroăng pơkâ ‘na xut tah inâi hlá mơ-éa lăm rêh ối pơtân, pâ thế séa ngăn nhoăm mâu ngế ki xut tah inâi chêh lăm reh ối pơtân mơni kô tơdjâk troh ki oh tá pơxúa ăm kuăn pơlê drêng pêi pro mâu hlá mơ-éa drêng pro mâu hlá mơ-éa ai pơkâ chêh mâu tơdroăng ‘na tơná, tơdroăng a tíu rêh ối.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định