Tăng ngăn hâi: 22/9/2020

VOV4.Sêdang - Khu kăn Kuo#k ho#i kong pơlê Gia Lai nếo tơru\m [ă Ko\ng ti On tơhrik Gia Lai [ă Khu ngăn mâu ngế ki tâ trếo ‘mêi dioxin tơring }ư\ Sê diâp rơxế mái ăm mâu vâi o hok tro kơtiê a Hngêi trung râ má péa Kpă Klơng, cheăm Ia Ko, tơring }ư\ Sê. Tiah mê, khu kăn kố hiăng diâp 20 toăng rơxế mái kơnâ vâ chê 25 rơtuh liăn ăm mâu vâi o hok tro ki ai tơdroăng rêh ối xơpá mơ-eăm tung hriâm tâp [ă rêh ối.

 

 

Diâp rơxế mái ăm hok tro hdroâng kuăn ngo ki ai tơdroăng rêh ối xơpá

 

Pak^ng mê, khu kăn kố ối diâp mâu mơ-éa vâi hdrêng, mơ-éa hriâm râ má môi ăm hngêi ‘măn rak mơ-éa dêi hngêi trung. Kố cho tơdroăng ki tơmâng ngăn to\ng kum mâu thái cô [ă hok tro tung hngêi trung, tơdrêng amê hnối loi tơngah mâu kế tơmeăm kum ki kơnía git kố kô kum mâu vâi o hok tro kơtiê ai tơ’nôm tơdroăng ki hâk vâ troh hngêi trung hriâm.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định