Tăng ngăn hâi: 6/7/2019

VOV4.Sêdang - Kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Kon Tum tối, pơreăng tơngê lo mơheăm dế vêh tâ tú nếo [ă mơni kô tâ tú chiâng pơreăng ki kân ó sap ing nôkố troh khế 9.

Vâ hbrâ mơdât pơreăng kố, kong pơlê Kon Tum hiăng mơjiâng 703 khu  ki hbrâ mơdât, tơku\m po vâ chê 490 hdroh pro mơgrúa le\m tơnêi tíu, kơdê kiâ ngu nge\ng, xôh pơkeăng kơdê tri trôu a mâu cheăm, bêng. Tơku\m tối tơbleăng ki rơ-iô dêi pơreăng tơngê lo mơheăm troh ivá [ă troăng hơlâ hbrâ mơdât troh rêm kơpong kuăn pơlê rêh ối.

Tung 6 khế apoăng hơnăm, Kon Tum ai vâ chê 230 ngế tâ pơreăng tơngê lo mơheăm, tâk 180 ngế tâng vâ pơchông [ă khế kố dêi hơnăm nah. Lâp kong pơlê hiăng ai 8/10 tơring, pơlê kong kdrâm [ă 38 to cheăm, beng, pơlê kân ai ngế tâ pơreăng.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng