Tăng ngăn hâi: 3/9/2020


 

 

Tối ‘na tơdroăng tơmiât mơnhông pro kơdrum pêt kơxêt dêi tơná, nâ Trang ăm ‘nâi: Hlo tơdroăng pêt kơxêt tiô troăng hơlâ hưh cơ tơtro [ă tơdroăng púi vâ xua tơmeăm krúa, pro kro hên trếo kơhiâm dêi mơngế ki rôe kâ, hlối hlê iâ [ă kih thuât pêt kơxêt sap ing nah, hơnăm 2015, nâ Trang rơtế [ă dêi rơpo\ng hngêi pơkâ mơjiâng kơdrum pêt kơxêt krúa.

{ă kơxo# liăn nâ ‘măn kơd^ng tơ’nôm [ă liăn mung dêi hngêi rak liăn ‘nâ mơjiâng kơdrum pêt kơxêt a tíu pêt rơdâ 1.000m2 (mê ai 2 to hngêi ki xi vâ pêt kơxêt). Troh nôkố, kơdrum pro mê ai lối 30.000 tơdrong hdrê rêm hơnăm; tung mê, kơxêt bào ngư pơtối pêt hên ai 20.000 tơdrong ki lía rêm hơnăm, ki u ối pêt mâu kơxêt ki ê mê cho kơxêt pâng ling, kơxêt tiêng liâr [ă hrái báu.

Nâ Trang tối, vâ pêt kơxêt thế pêi pro hên tơdroăng, tung mê ki kal má môi cho pro hdrê. Tâng pro hdrê tro tơdroăng kơxêt ki pêt mê ah chiâng hlối le\m, châ xo hên, iâ tro pơreăng; Tâng ôh tá pro tro mâu tơdroăng hdrối mê kô tơ’lêi tro ôa hdrong kâ ’nhiê, tơdjâk ki châ lơ ôh dêi kơxêt pêt [ă kơ ôh tá le\m.

 

 

Nâ Đặng Thị Ngọc Trang tung hngêi pêt kơxêt kôa dêi tơná

 

Nâ Trang tối nhên, rêm hdrê kơxêt tơtro [ă tơdroăng râ ngăn, tâng oh tá pêi pơ’lâng kô hlâ, kô chiâng tro lu\p tâi. La tâng ‘nâi nhên tơdroăng ki hnê pêt kơxêt, ‘nâi ki lâi ‘ló ki lâi oh dêi tơrêm túa vâ tơtro [ă hyôh kong prâi [ă hlê kih thuât pro kơdrum pêt kơxêt, hlê tơdroăng rah xo tơmeăm vâ pro, pêt, hlê tung rak ngăn... mê tơdroăng tơbleăng pêt kơxêt kô ôh tá pá klâi.

Tiô nâ Trang: ‘’Vâ pro hdrê thế tơkâ luâ hên tơdroăng pêi pro, ing tơdroăng pro hdrê tâ tung tơdrong ki lía klêi mê kât tơdrong ki mê [ă hên ki ê... ta troh tơdroăng hơ-oh thanh trùng, tah trếo ‘mêi tâi tâng a mâu tơdrong ki lía ki tâ hdrê hdrối vâ djâ ‘mot tung hngêi ki xi vâ păn pêt. Klêi kơ’nâi 2 khế, kơxêt ki pêt kô hiăng chiâng, châ krí, hâi khế krí kơxêt ton tung pơla 4 khế. Rêm hơnăm kơdrum pro pêt kơxêt tê dâng 15 tấn kơxêt, châ xo lối 400 rơtuh liăn, hlối kum ăm dâng 10 ngế ai cheăng pêi mơhá ăm rêm ngế mê ki iâ gá 4 rơtuh liăn môi ngế’’.

 

 

 

Ko\ng nhân tâ hdrê tung ki lía vâ pêt kơxêt

 

 {ă tơdroăng púi vâ djâ tơdroăng pêt kơxêt hưh cơ dêi rơpo\ng hngêi mơhnhôk nâ Trang thăm po rơdâ túa pêt kơxêt a Tân Cảnh [ă tơdroăng kum hdrê [ă hnê kih thuât ăm mâu rơpo\ng hngêi ki vâ mơnhông cheăng kâ pro kro mơdro\ng ing pêt kơ xêt. Nôkố, nâ Trang dế pro klêi hồ sơ ki tro luât vâ mơjiâng Khu pêi cheăng tơru\m pêt kơxêt a cheăm ai 7 ngế veăng pêi. Pak^ng mê, na ối tơmiât vâ pêi hên tơdroăng tâ po tơ’nôm kơdrum pêt kơxêt kôa [ă pêt kơxêt pơkeăng.

Nâ Trang tối: ‘’{ă hâi khế ki krí dêi kơxêt re\ng, hlo tơ-[rê hên hlối châ xúa tơmeăm ki pêi lo ing chiâk deăng môi tiah xu loăng, hrái báu... ki tơ-[rê ing túa pêt kơxêt dế hlo hên. Pak^ng mê, mơngế ki vâ rôe kơxêt hên; xua mê kô cho túa kơchâi kâ krúa, oh tá ai trếo ki rak ngăn lơ pơkeăng [ă hía hé’’.

 

.

 

Tâ hdrê tung ki lía hdrâ ‘măn le\m kơpêng tơdrá vâ ‘mot tung hngêi ki xi

 

Tiô pôa Nguyễn Hồng Lĩnh, Kăn hnê ngăn Vi [an cheăm Diên Bình ăm ‘nâi, pêt kơxêt dế cho troăng hơlâ pêi pro ki vâ hơ’leh tơdroăng cheăng kâ, pêi chiâk deăng a cheăm, kum kuăn pơlê ai tơ’nôm tơdroăng rah xo, troăng hơlâ pơkâ. Nôkố, cheăm dế séa ngăn [ă vâ pro klêi hlá mơ-éa ki kal vâ k^ tơhrâ tê rôe kơxêt krúa tung cheăm; ing mê mơdêk tơdroăng pêi pro [ă tê vâ tơniăn tíu tê tơmeăm pêi lo, kum kuăn pơlê mơdêk châ xo tơ’mot liăn, pro xiâm vâ mơnhông mơdêk ki nếo ăm túa pêt kơxêt krúa a cheăm tung la ngiâ.

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định