Tăng ngăn hâi: 25/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Sap ing to lâi rơxông hdrối mê hía nah, chêng koăng châ ngăn cho mơhúa dêi tơdroăng rêh ối, mơhno túa le\m tro, tuăn loi t^ng dêi mâu hdroâng kuăn ngo a Tây Nguyên. Pak^ng tơdroăng ki ối rak vế chêng koăng ki kơnía git, vâ veăng kum rak vế, pơtối mơdêk ki kơnía git dêi tơmeăm khoăng kố, vâ veăng kum ăm tơdroăng ki rak vế, ‘măn chôu tơmeăm khoăng ki kơnía git kố, mê mâu vâi krâ ki rơkê to\n chêng tơgôu koăng hiăng hnê ăm khu rơxông nếo túa to\n chêng tơgôu koăng ki tơtro tơdrá, tơtro tơ-rêk [ă châ rak vế mâu [ai chêng ki tơtro tiô khôi vâi krâ roh nah.

 

 

 

Pôa Krăjan Ha Liêng cho môi ngế ki rơkê to\n chêng tơgôu koăng ối a thôn 3, cheăm Dà Sar, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng. Hiăng hên hơnăm hdrối mê hía nah, pôa xuân ối kơhnâ khât, mơhnhôk mâu vâi kuăn muăn, cháu chái, hdroâng hdrê [ă vâi krâ-nho\ng o tung pơlê [ă cho tơmeăm khoăng dêi jâ pôa hiăng chôu ‘măn ăm. Maluâ hiăng luâ 90 hơnăm, la xua tuăn mơno ối hâk git kơ idrâp chêng koăng ăm rơxông kơ’nâi ah, to lâi hơnăm pơla kố, pôa Ha Liêng hiăng tơku\m mâu vâi droh rơtăm tung thôn, tung cheăm vâ hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm tơtro  tơdrá, tơtro rơ-rêk.

 

 

Khu rơxông nếo hdroâng kuăn ngo tơring Lạc Dương koơhnâ to\n chêng tơgôu koăng

 

 

Kơnôm ai tơdroăng hnê tối kơhnâ khât dêi krâ pơlê, idrâp chêng koăng hiăng chuât xơtó, tơ’mot hên mâu vâi rơtăm tung cheăm veăng lăm hriâm. Maluâ mâu ngế tung khu to\n chêng koăng bố bố pơrá tơvâ tơvân hên tơdroăng cheăng chiâk deăng, la rêm khế pơrá ai hnê hriâm to lâi hdroh, mâu vâi rơtăm tung khu hiăng tơku\m dêi pó vâ pơtâp to\n chêng tơgôu koăng. Ing tơdroăng ki hnê tối dêi pôa Ha Liêng, hên mâu vâi rơtăm tung cheăm hiăng chiâng to\n tâi tâng mâu tơdrá chêng dêi hdroâng kuăn ngo tơná.

 

 

Pôa Krăjan Ha Liêng hnê to\n chêng ăm vâi rơtăm

 

 Troh nôkố, cheăm Dà Sar, tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng hiăng mơjiâng khu to\n chêng ai 6 ngế, đi đo veăng lăm mơđah to\n chêng koăng xua khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro dêi cheăm tơku\m po. Kố cho ki xiâm vâ mơhnhôk, veăng hnê djâ ăm vâi rơtăm ki hâk git, vâ khât [ă to\n chêng tơgôu koăng. Pôa Ha Liêng hiăng hơniâp ro drêng hlo ai khu vâi rơtăm rơxông nếo hâk vâ tơdroăng hriâm to\n chêng tơgôu koăng, [ă mơđah to\n chêng tơgôu koăng dêi hdroâng K’ho.

Dế nôkố, a tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng ối dâng 200 kơtum chêng koăng, mâu vâi krâ-nho\ng o ki rơkê to\n chêng tơgôu koăng ối pá kơdâm 100 ngế, ai dâng 5 ngế ki rơkê ‘mâi rơnêu chêng. Tiô mâu vâi krâ ki rơkê, chêng koăng hdrối nah ai 36 tơdrá, la troh nôkố, preăng hlo ai vâi krâ-nho\ng o ki ối rơbot, chôu vế tu\m tâi tâng mâu tơdrá, mê bu ối rơbot dâng 9 troh 10 tơdrá ki hmâ.

Tung lâp tơring dế nôkố ai 10 khu kơtum chêng koăng ki rơpo\ng hngêi ối chôu ‘măn a pơlê kân Lạc Dương [ă 3 khu ki vâi krâ-nho\ng o ối rak a kơpong ôm hyô Lang Biang, pơlê Cù Lần, kơdrum kong ilâmg Bidoup-Núi Bà; ki xiâm cho vâ kum ăm tơmối châ ôm hyô. Pak^ng mê, rêm to cheăm tung tơring pơrá ai khu to\n chêng tơgôu koăng vâ mơđah ăm tơdroăng mơhno túa le\m tro, nge# thuât ăm kuăn pơlê a tơrêm leh Tet, pơko\ng o\ng mế a pơlê cheăm.

Tung khu kơtum chêng koăng, ki hên cho mâu ngế rơtăm, kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ki veăng hriâm, mơđah; vâi châ hnê tối ing rơxông pâ pôa hnê tối ing rêm rơxông hdrối mê hía nah, ing mâu lâm hnê to\n chêng tơgôu koăng xua Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá, ôm hyô dêi kong pơlê Lâm Đồng tơku\m po.

Vâ pơtối rak vế khôi túa le\m tro dêi kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo ki hiăng rêh ối ton amê, khu râ Đảng, khu kăn pơkuâ rêm râ a tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng đi đo to\ng kum ngăn khât tơdroăng mơnhông khôi túa, vêa vong ki le\m tro kố, maluâ hnê tối ăm rơxông nếo; kơvâ ngăn ‘na mơhno túa le\m tro tơring pơkuâ ngăn, tơru\m cheăng [ă mâu khu râ, kơvâ cheăng ai tơdjâk troh tơku\m po 4 lâm hnê tối ‘na to\n chêng tơgôu koăng ăm rơtăm K’ho.

Ing tơdroăng ki ôh tá hâi ‘nâi râng chêng, to\n chêng, mâu vâi o, vâi muăn  hiăng châ mâu vâi krâ kơhnâ hnê ‘na túa to\n chêng koăng, to\n mâu tơdrá, mâu [ai chêng tiô khôi hmâ vâi krâ roh nah. Mâu lâm ki hnê hriâm tiah kốkố, ti xê bu kum ăm to khu rơxông nếo hlê ple\ng hnoăng cheăng dêi tơná krê tung pơtối mơdêk khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo tơná la ối rak vế [ă mơnhông túa le\m tro to\n chêng tơgôu koăng ăm la ngiâ.

Tơdroăng hnê to\n chêng tơgôu koăng ăm rơxông ối nếo ti xê bu kum veăng rak vế, khôi túa, vêa vong ki hiăng châ mơnhên tối cho tơmeăm khoăng kơnía git dêi kuăn mơngế, mê ối veăng kum mơjiâng chiâng tơdroăng ki gok gâ, hên he\ng, thăm mơdêk ki rơkê ple\ng ăm hiâm tuăn dêi hdroâng kuăn ngo a tơring Lạc Dương, kong pơlê Lâm Đồng; ing mê, mơjiâng chiâng ivá xiâm vâ rêm ngế kuăn pơlê kâi châ tơkâ luâ mâu tơdroăng xahpá, kơdo mơ-eăm mơnhông tung pêi cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla, kơdroh kơtiê [ă rơtế dêi pó mơjiâng thôn pơlê nếo a kong pơlê kố.

 

 

Web Lạc Dương

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định