Tăng ngăn hâi: 14/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tíú xiâm séa ngăn mơdât pơreăng Lâm Đồng tối ăm ‘nâi, klêi châ ‘nâi ai ngế tâ pơreăng êi rơtốu krôk a cheăm Dà Mrông, kơvâ ngăn pơkeăng hiăng séa ngăn ‘na pơreăng la troh nôkố xuân hâi ‘nâi xiâm tâ tú ing lâi. A tíu nếo ‘nâi ai ngế tâ pơreăng kơvâ ngăn pơkeăng hiăng khăm rah ngăn tung kuăn pơlê khăm a 320 ngế.

Vâ mơdât tíu tâ pơreăng, Tíu xiâm séa ngăn mơdât pơreăng kong pơlê Lâm Đồng tơru\m [ă kơvâ cheăng dêi tơring Dam Rông pơtối séa ngăn khăm tăng vâ ‘nâi ngế ki ối achê [ă ngế ki tâ tú. Ăm mâu ngế lăm xôh pơkeăng cloramin B 0,1% a rơpo\ng hngêi ngế ki tâ pơreăng [ă xôh rơtâ tá, Hngêi pơkeăng tơring Dam Rông, Hngêi trung râ má pái phôh thong Dà Tông, Hngêi trung Dong Jri, cheăm Dà Mrông [ă a hngêi khôp dêi thôn 2, cheăm Dà Mrông.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định