Tăng ngăn hâi: 5/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Jâ Dianne Feinstein, Kăn Kuo#k ho#i râ má môi kong têa Mih hiăng krếo thế Khu kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pêi pro tơdrêng ing tơdroăng k^ Tơkêa kơdroh [ă pơtê hlối tơdroăng ki xúa pháu hơnêa, răng [om, răng on ai inâi START ki nếo, dó inâi START-3 [ă Rusi. Pak^ng mê, Kăn Kuo#k ho#i râ má môi Mih mơnhên tối veăng kum tơdroăng ki ăm Sinuâ veăng tơpui tơno [ă k^ tơkêa tung la ngiâ. K^ tơkêa kơdroh [ă pơtê pro pháu hơnêa, răng [om, răng on inâi START xua Rusi prế Mih hiăng k^ tơkêa a hơnăm 2010.

Tá troh nôkố, K^ tơkêa START-3 cho tơdroăng k^ tơkêa kơdroh pháu hơnêa, răng on ki hiăng tơkêa pơla Rusi [ă Mih, tiô tối hdrối tơdroăng k^ tơkêa kố kô tâi xêt khât apoăng hơnăm 2021. Hdrối mê, a khế 6 pơla hdrối kố nah, khu kăn xiâm dêi 2 kong têa ki veăng hôp xuân hiăng tơpui tối nhên ‘na tơdroăng K^ tơkêa kố.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng