Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - Khu chêh hlá tơbeăng Washington Post tơbleăng rơkong pôa Robert O’Brien, Ngế kum cheăng lêng kring vế, gak ngăn kong têa Mih tối ăm ‘nâi, tơdroăng tơtrâ khu lêng xông tơtrâ mơni kô châ kăn teăng mâ dêi Mih [a\ Rusi tơpui tơno tung mâu khế la ngiâ.

Tiô pôa Robert O’Brien, môi tung mâu kơvâ ki tơru\m cheăng pơla Mih [a\ Rusi cho tơtrâ mơdât khu lêng xông tơtrâ. Kố cho xiâm kối vâ mâu kơ koan tơmâng tong tơdroăng kal kong têa ê [a\ pêi pro luât dêi péa pâ kô châ tơru\m tung la ngiâ kố ah.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng