Tăng ngăn hâi: 31/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Cho môi tung mâu tơdroăng pêi pro vâ koh lo hơnăm nếo 2021 sap ing lơ 29/12, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Khu xiâm ngăn ‘na mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô kong polê Kon Tum tơku\m po mơđah tơbleăng [ă mơhá pri ‘’Um le\m ôm hyô Kon Tum‘’ hơnăm 2020. Hneăng tơ’noăng ‘’Um le\m ôm hyô Kon Tum’’ hơnăm 2020 ai pơxá ‘’Tăng ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, tăng ’nâi ‘na kong kế’’. Klêi kơ’nâi 5 khế mơhnhôk ‘’khu tơku\m po hiăng xo lối 1 rơpâu kơtâ um dêi 86 ngế kơchuâ xup xo lo ing 19 to kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa.

 
 

Mơngế lăm ngăn um ki mơđah tơbleăng

Khu tơku\m po hiăng rah xo 100 kơtâ um vâ ăm mơđah tơbleăng [ă mơhá pri ăm 9 ngế ki kơchuâ xup xo rơkê má môi, 6 um ki le\m [ă ngăn tơviah má môi dêi 11 ngế. Tơdroăng tơbleăng um, kum pơlê, tơmối châ ngăn um ki le\m ‘na kong kế, mơhno le\m tro, kuăn mơngế Kon Tum ing mâ ngăn a nghe# thuât [ă pêng tơdroăng hriăn kơchuâ ki le\m.

Rôh kố, Khu xiâm ngăn ‘na mơhno túa le\m tro tơ’noăng ivá [ă ôm hyô kong pơlê Kon Tum xuân diâp pri tơ’noăng ‘’Hriăn kơchuâ túa tơmeăm ki ‘măn tơ-bâ ‘na mơhno túa le\m tro-ôm hyô Kon Tum‘’ hơnăm 2020 ăm 13 ngế ki kơchuâ le\m rơkê, khu um dêi 12 ngế kơchuâ.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định