Tăng ngăn hâi: 15/2/2020

VOV4.Sêdang - Xông tơpui tung Hneăng hôp khu kăn xiâm lêng dêi NATO châ tơku\m po a Bruxelles, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong dêi Khu lêng NATO hiăng tối, maluâ NATO dế mơ’no tơ’nôm liăn ngân vâ kum ăm cheăng lêng la xuân kơdo mơ-eăm pêi pro tơdroăng ki vâ ví ing tơ’noăng mơjiâng pháu hơnêa [ă Rusi.

Pơla hdrối kố nah, NATO hiăng săm tối Rusi ai xôi tơdroăng tơkêa ‘na răng on ki pe\ng chhâk krâ kơvâ, dó inâi INF drêng mơ’no mâu răng on ki pe\ng chhâk a tơnêi tíu peăng mâ hâi lu dêi kong têa kố. NATO tối tiah kố, tơdroăng pêi pro dêi Rusi mê mơnhâu kân khât troh tơdroăng tơniăn a châu Âu. Vâ hnó tơdroăng kố, NATO tối tơbleăng kô thăm mơdêk tơdroăng ki hbrâ rơnáu răng on, klêi mê, xuân thăm mơ’no dêi liăn ngân hên tơ’nôm pa 400 rơtal dollars a hơnăm 2024.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng