Tăng ngăn hâi: 22/10/2020


VOV4.Sêdang -  {ơrô cheăng dêi ngế kum cheăng tơpui kâ Mih nếo tơbleăng, pôa Mike Pompeo, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih kô lăm pôu troh kong têa Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives [ă Indonesia sap ing hâi lơ 25 – 30 khế 10. Ki xiâm dêi rôh lăm pôu châu Á rôh kố dêi pôa Mike Pompeo cho po rơdâ tơru\m cheăng pơla péa pâ [ă mâu kong têa ki pôa lăm pôu, [ă mơdêk hơniâp le\m, kro mơdro\ng tung kơpong.

Tơpui tung rôh hôp tơbleăng rơtế tung hâi ki mê, pôa Mike Pompeo tối nhên, a rêm kong têa ki pôa pơtê chêng, pôa kô tơpui tơno [ă mâu khu kăn pơkuâ kong têa ‘na hên h^n tơdroăng ki péa pâ, tơdrêng amê hnối tơru\m [ă rêm kong têa vâ tí tăng mâu túa tơru\m cheăng le\m tro vâ rak vế môi kơpong Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tơniăn krê.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định