Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/9, a Hà Nội, hiăng po Hneăng hôp Đảng [o# Khu lêng roh má XI, hneăng hơnăm 2020 – 2025. Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng lêng Tơnêi têa veăng [a\ xông tơpui a Hneăng hôp.

 

 

Kăn xiâm pơkuâ ngăn Đảng tơpui a rôh hôp khu lêng

 

 

 

Tâ tá hneăng hôp

 

Vâ kring vế krá tơniăn Tơnêi têa, mơjiâng [a\ mơnhông mơdêk tơnêi têa, pôa Nguyễn Phú Trọng pơkâ thế tâi tâng Đảng [o# Khu lêng hbrâ hriăn ple\ng, ‘nâi nhên, tối hdrối tro tơdroăng, teăm tơdrêng tơbleăng [a\ Đảng, Tơnêi têa troăng hơlâ ‘na cheăng lêng, kring vế, gak ngăn; tơleăng châ tơ-[rê tơdroăng, tơniăn tu\m tơdroăng, hmâ tơdroăng klâi xuân ôh tá tơngôu, kơdrâ; po rơdâ tơru\m tơpui kâ [a\ kong têa ê ‘na cheăng lêng [a\ mâu kong têa; mơdêk châ tơ-[rê tung pơkuâ dêi Đảng, hnoăng cheăng pơkuâ dêi Tơnêi têa ‘na cheăng lêng, kring vế, gak ngăn; hbrâ rơnáu tơtrâ châ tơ-[rê [a\ pơloăng mơnúa gâk kring vế tung rơxông nếo.

Tơdrêng amê tơru\m pêi pro tro tơdroăng tâi tâng kuăn pơlê veăng kring vế kuăn pơlê, mâu kơpong kring vế, hnó tơvêh tâng ai khu lêng kong têa ê mot plâ dêi lâp tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định