Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 13/8, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pin prế pôa Bounnhang Vorachith, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn kong têa Lếo hiăng ai roh tơpui phôn dêi pó ‘na tơdroăng tơru\m cheăng pơla Việt Nam – Lếo. Pôa Bounnhang Vorachith, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Lếo pơtroh rơkong veăng s^ng khéa troh Đảng, Tơnêi têa [a\ kuăn pơlê Việt Nam ‘na tơdroăng pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối hlâ lêk lôi.

 

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng tơdah pôa Bounnhang Vorachith, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng kong têa Lếo hơnăm 2019

 

Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Lếo rơkâu mâu tơdroăng châ tơ-[rê kân ki kuăn pơlê Việt Nam hiăng châ tơ-[rê tung pơla kố nah. Pôa Nguyễn Phú Trọng kheăn kơdeăn tơdroăng xiâm dêi roh pơtroh kơthô dêi pôa Bounnhang Vorachith. Péa ngế Kăn xiâm kheăn kơdeăn tơru\m cheăng pơla péa Đảng, péa tơnêi têa tung pơla kố nah đi đo châ mơnhông mơdêk trâu hơngế tung mâu kơvâ cheăng, kum rak tơniăn hnoăng cheăng kal kí [a\ mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla a rêm tơnêi têa; mơnhên péa pâ rơtế rak, mơnhông mơdêk [a\ pơtối pơtó ăm mâu rơxông kơ’nâi ‘na tơru\m môi tuăn ki phá tơ-ê Việt Nam – Lếo.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng