Tăng ngăn hâi: 9/2/2015

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 8 khế 2, a tíu nâp liăn Dầu Giây, kơtâu Trần Hưng Đạo, cheăm Xuân Thanh, tơring Thống Nhất, kong pơlê Đồng Nai, Khu xiâm ngăn troăng prôk [ă rơxế kơtâu pơxiâm ăm rơxế kơtâu tâi mâu troăng ki tơdrăng sap pơlê kong kân Hồ Chí Minh trôh a Long Thành, troh Dầu Giây. Xông tơpui a rôh leh, poâ Nguyễn Tấn Dũng, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơnhên tối, khe#n kơdeăn khât khu xiâm ngăn troăng prôk [ă rơxế kơtâu, Ko\ng ti xiâm mơnhông mơdêk pro troăng Việt Nam [ă mâu kơvâ cheăng ki ai tơdjâk ‘na mơjiâng pro troăng kân kố. Poâ Nguyễn Tấn Dũng tối rơdêi: Tơdroăng pơkâ kố ai pơxúa kal khât tung mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối. Kal ‘nâi ple#ng túa pơkâ vâ pin mơnhông mơdêk tiu túa ki tơniăn le#m tung mơnhông mơdêk tơdroăng cheăng [ă kơmăi kơmok, pêi chêk pêi deăng, túa pơkâ mơnhông mơdêk tơ’nôm kum ăm kuăn pơlê. Mê ah kô pơkâ mơjiâng pro troăng prôk vâ tơdâng tơ’mô tiu tơdroăng pơkâ cho troăng prôk ki kân le#m kố. Tơdrêng amê hnối pơkâ tơleăng, to\ng kum ăm kuăn pơlê lăm ối a tíu ki nếu vâ xo tơnêi pro troăng kố. Pin xun athế pêi klêi hneăng má 2 dêi troăng kân Hồ Chí Minh xun tơdjêp sap Pắc Bó dêi Cao Bằng troh mơ’nui lui dêi Cà Mau. Malối cho troăng kân Hồ Chí Minh ki tơkâ hluâ kơpong Tây Nguyên xun athế pêi klêi tung hnăm kố há, re#ng kum mơnhông cheăng kâ dêi pơlê pơla, hơ’hlêh  tơdroăng rêh ối ăm kuăn pơlê kơpong Tây Nguyên.

Katarina Nga tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định