Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 22/11, Khâu pêi cheăng dêi Khu xiâm pơkuâ ‘na tơku\m po tơdroăng cheăng xiâm tơnêi têa xua pôa Phạm Minh Chính, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm pơkuâ ‘na tơku\m po tơdroăng cheăng tơnêi têa pơkuâ xiâm hiăng troh lăm pôu [a\ pêi cheăng a mâu tíu cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla tung tơring {uôn Đôn, kong pơlê Dak Lak.

 

Pôa Phạm Minh Chính, Kăn xiâm pơkuâ ‘na tơku\m po tơdroăng cheăng tơnêi têa pêi cheăng a kong pơlê Dak Lak

 

Lăm pôu, pêi cheăng [a\ kăn [o#, mơngế cheăng dêi Hngêi kơmăi on tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi kơpong Srêpok 1 [a\ Quang Minh, a cheăm Ea Wer, tơring {uôn Đôn, pôa Phạm Minh Chính kheăn kơdeăn ki châ tơ-[rê tơdroăng cheăng kâ dêi Hngêi kơmăi xing xoăng ăm on tơhrik ăm troăng on tơhrik tơnêi têa dâng 150 rơtuh kWh/hơnăm, pêi lo châ 300 rơtal liăn, nâp hnoăng liăn ngân kong pơlê 30 rơtal liăn/hơnăm.

Tiô pôa Phạm Minh Chính, mâu tíu pêi chiâk deăng ki ôh tá châ tơ-[rê hên kô chiâng vâ pro on tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi. Vâ pêi chiâng tơdroăng kố kal ai vêh séa ngăn tơnêi tíu, tíu lâi pêi kâ ôh tá châ tơbrê mê kô chiâng pro on tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định