Tăng ngăn hâi: 16/9/2020


 

{ă kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, hơnăm 2020 cho hơnăm tơdroăng pơreăng tâ tú, ôh tá tơniăn. Hlo vêh tâ tú nếo dêi pơreăng Covid-19 [ă 2 ngế tâ hiăng tơdjâk kân troh tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê xuân môi tiah hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng. Laga, [ă kho\m pôi tá ăm pơreăng tâ tú [ă tơdroăng ki hbrâ mơdât Covid-19, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât hiăng hbrâ tối tơbleăng mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm, túa pơreăng ki tâ tú rêm hơnăm [ă hlo tâ tú re\ng.

Drêng mot tung rơnó mê hngê, kơvâ ngăn pơkeăng pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng tối tơbleăng tơdâng tơ’mô mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm [ă tơdroăng ki veăng kum dêi mâu khu râ kơvâ cheăng. Mơdêk hnoăng cheăng tối tơbleăng tung um tơvi vâ mơdêk ki hlê ple\ng dêi kuăn pơlê tung hbrâ mơdât pơreăng. Tơru\m [ă khu kăn pơkuâ pơlê kong kơdrâm tơku\m po rôh mơgrúa le\m kong prâi tơnêi tơníu, malối cho a mâu kơpong ki kơxo# ngế tâ pơreăng rêm hơnăm.

Hbrâ rơnáu séa ngăn, mơnhên tối a mâu tíu ki tâ pơreăng đi đo séa ngăn mâu pơreăng, kiâ ngu nge\ng, mâu tíu ki ai tri trôu, kiâ ngu nge\ng hên vâ châ xôh pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm. Pak^ng mê, Tíu xiâm hiăng hbrâ kế tơmeăm, trếo pơkeăng, hbrâ mơdât pơreăng; xing xoăng mâu ngế cheăng veăng hbrâ mơdât pơreăng tơngê lo mơheăm; tối tơbleăng tơdroăng, hnê hriâm tơdroăng ki séa ngăn, hbrâ mơdât tíu ki ai pơreăng ăm mâu ngế cheăng khăm pơlât [ă mâu khu ki ê veăng tung hnoăng cheăng hbrâ mơdât a pơlê kong kơdrâm.

{ok thái pơkeăng Nguyễn Văn Lý, Kăn pho\ pơkuâ Tíu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột ăm ‘nâi:

‘’Drêng châ ‘nâi mâu ngế ki tâ pơreăng tơngê lo mơheăm, ối khe\n cho ngế ki tâ mê Tíu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât tơru\m [ă hngêi pơkeăng cheăm, bêng tơku\m mơnhên séa ngăn mâu ngế ki tâ pơreăng vâ tối tơbleăng hnoăng cheăng mơgrúa le\m kong prâi tơnêi tơníu, kơdê kiâ ngu nge\ng vâ hbrâ mơdât pơreăng, tung mê ki hdrối tâ cho kơjo kum ăm 20 rơpo\ng ki achê tíu ngế ki tâ pơreăng, séa ngăn pơkâ tơleăng mâu tíu cheăng ki ai tơdjâk troh séa ngăn verto, mơgrúa le\m kong prâi tơnêi tíu, xôh pơkeăng kơdê tri trôu ki hiăng chiâng pơreăng kơtăn ing hngêi ngế ki tâ pơreăng ai 20 met’’.

Pak^ng mê, Tíu xiâm ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột xuân hiăng mơjiâng 7 khu ki séa ngăn hnoăng cheăng tối tơbleăng ‘na tơdroăng ki mơgrúa le\m hyôh kong prâi, kơdê kiâ ngu nge\ng, kế ki pro chiâng ai pơreăng, mơgrúa mâu tíu ki toăng têa [ă hên ki ê a 21/21 cheăm, bêng, séa ngăn pơreăng a cheăm bêng, rak tơniăn ăm tâi tâng kơxo# ngế ki tâ pơreăng tơngê lo mơheăm, mâu tíu ki ai pơreăng châ séa ngăn, pơkâ tơleăng tơdrêng.

Tơdrêng amê hnối mơjiâng mâu ngế ki kum cheăng đi đo lăm pôu ngăn mâu rơpo\ng vâ tối tơbleăng ‘na pơreăng tơngê lo mơheăm [ă mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât; hnê mơhno ăm mâu rơpo\ng pơkâ tơleăng mâu tíu ki ai kiâ ngu nge\ng, tri trôu ki pro chiâng ai pơreăng; mơhnhôk mâu rơpo\ng mơgrúa le\m tơnêi tơníu, go#m văng kung kếo, kơ’lo ki hvât hmâng vâ, hbrâ mơdât pơreăng; séa ngăn châ ‘nâi ngế ki tâ pơreăng tơngê lo mơheăm tung pơlê pơla [ă tối tơbleăng ăm hngêi pơkeăng cheăm, bêng vâ séa ngăn, pơlât.

Jâ Đào Thị Miên, ngế kum cheăng ăm Hngêi pơkeăng cheăm bêng Tân Thành, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột ăm ‘nâi:

‘’Sap ing apoăng hơnăm troh nôkố kơpong á pơkuâ tá hâi ai ngế ki lâi tâ pơreăng tơngê lo mơheăm, pơreăng tơngê lo mơheăm xuân tá hâi teăm hlo. Vâ hbrâ pơreăng tơngê lo mơheăm, á hmâ xoăng mơ-éa, mơhnhôk kuăn pơlê go#m văng sok mơgrúa le\m tơnêi tơníu tung hngêi. Kuăn pơlê kơhnâ khât veăng kum, vâ á mot tung rêm hngêi hnê kơdup mâu kế ki dâ têa drêng ôh tá kal, ôh tá ai kơbố tơtrâ’’.

Riân sap ing apoăng hơnăm 2020 troh apoăng khế 9 hơnăm 2020, lâp pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột ai 158 ngế tâ pơreăng tơngê lo mơheăm, kơdroh 31 xôh tâng pơchông [ă khế kố hơnăm nah la xuân ối cho bêng ki ai kơxo# ngế tâ pơreăng hên má môi kong pơlê. Mâu ngế ki tâ pơreăng tơku\m hên a mâu cheăm: Hòa Thuận, Hòa Thắng, mâu bêng: Ea Tam, Tân Lợi [ă Tân An. Maluâ kơxo# ngế tâ pơreăng tơngê lo mơheăm kơdroh, la ing hnoăng cheăng séa ngăn dêi kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât mê kơlo kơxo# kiâ ngu nge#ng, tri trôu tung pơlê pơla xuân ối hên, mơni pơreăng kô xông tâ tú, xua mê, tiô tối hdrối tung khế 9, Tíu xiâm ngăn pơkeăng kô xôh pơkeăng kơdê tri trôu hbrâ rơnáu a mâu cheăm bêng ki mơni pơreăng kô xông tâ tú hên.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định