Tăng ngăn hâi: 28/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/9, Hneăng hôp Đảng [o# kong pơlê Gia Lai roh má 16, hneăng hơnăm 2020-2025 hiăng po. Hdrối mê, kong xêi lơ 27/9, a hngêi hôp kân lơ 2/9 pơlê kong kơdrâm Plei Ku, Hneăng hôp mâu kăn Đảng [o# kong pơlê Gia Lai roh má 16, hiăng po tơdroăng ki hbrâ. Veăng hôp amê ai 350 ngế dêi 21 Đảng [o# râ Đảng [o# xiâm kong pơlê hiăng troh veăng hôp.

 

Hneăng hôp Đảng [o# Gia Lai

 

A hneăng hôp hbrâ hdrối mê, Hneăng hôp hiăng rah xo Khu kăn hnê ngăn ai 15 ngế: Khu kăn chêh tôm xo rơkong ai 3 ngế, [ă Khu séa ngăn tơdroăng ‘na mâu ngế veăng hôp ai 7 ngế. Hneăng hơnăm 2020-2025, Đảng [o# kong pơlê Gia Lai pơtối tơru\m môi tuăn, tơku\m mơjiâng Đảng [o# krá rơdêi; mơdêk ki rơkê, khên tơnôu kal kí [ă rơkê pơkuâ hnê; mơhnhôk hên ngế tung khu cheăng kal kí rêm râ [ă mâu râ kuăn pơlê [ă kuăn pơlê

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định