Tăng ngăn hâi: 7/6/2020

 

 

Hơnăm kố kong tô mơdrăng kân mê Ho#i đong pơlê O Pếch hiăng hôp hên hdroh vâ rah xo hâi ki rơkâu xeăng mêi. Klêi kơ’nâi hên hdroh tơpui tơno, rêm ngế hiăng vâ môi tuăn vâ rơkâu xối. Vâi kơdrâi tung pơlê kô tơku\m dêi pó, xing xoăng tơdroăng cheăng ăm dêi pó vâ hbrâ pơchên kế kâ. Vâi rơtăm ai hnoăng cheăng lăm ko phêa, kơlo, chu tung têa lăm tăng puât hjuô, rup ká vâ pế pơchên kế kâ, veăng kum pêi mâu tơdroăng cheăng ki hngăm hngo. Bố bố xuân veăng pêi mê kơhnâ khât tung tơdroăng cheăng.

Peăng kơxo hiăng po rơkâu xối, kong kế O Pếch kân rơdâ. Kong tô séa trâ loăng pleăng achê kuât. Vâi krâ tung pơlê brôk dêi pó tơku\m troh a kuât, djâ tơvế mâu tơmeăm hdroăng, kế tơmeăm. Vâ chê 20 xiâm drôu kân ku\n châ kât ‘măn pơtăng môi troăng ki xo\n, bêng têa pêng a ngâ vó, tâ xú pông drôu le\m ho\m ó ‘nâng. Pá ro\ng kuât, vâi ai prâu on koh kân. Mâu vâi jâ, vâi nâ tơku\m dêi pó rah kơchâi, pôm, ngế pế rơhé, vâi rơtăm âp hjuô, pôh hơ’nêh mâm, prông tơxông. Pôa Rahlan Li cho ngế ki pơkuâ xiâm tơdroăng rơkâu xối.

 

 

Túa rơkâu xối xeăng châ tơku\m po a pơlê O Pếch, cheăm Ia Pếch, tơring Ia Grai, kong pơlê Gia Lai

Kố cho leh rơkâu xối ki kal mê pôa hiăng chôu ‘măn tu\m têk kế tơmeăm krâu le\m. Pôa tối: ‘’Hơnăm ki lâi pơlê ngin xuân rơkâu xeăng mêi, hmâ hlo a khế 4, khế 5 rêm hơnăm. Rơkâu xối kơ xeăng kum ăm mêi tro tô ‘ló, ăm loăng plâi le\m rơbê rơbuâ, kơbâng ngiât, tơnêi tíu rơngiâp le\m, kuăn pơlê mo sêi têi ‘răng, phâi tơtô’’.

Klăng 10 chôu, 3 ngế krâ pơlê râng djâ tơmeăm hdroăng, tung mê ai 1 to í pôh hiăng chêh, môi kơtuô phái, po, to a kuât. Víu kuât mê hiăng dêa ‘măn 1 xiâm drôu. Khu krâ pơlê mê ‘măn dế djeăm a’nâi, pôa Rahlan Li rơkâu xối: ‘’Hâi kố, pơlê O Pếch rơkâu xối pâ ai kong mêi, pleăng tơmeăm hdroăng ăm khu xeăng, pói châ xeăng kum ăm kuăn pơlê pêi kâ tung 1 hơnăm nếo, pêi cheăng kâ châ pon mơhúa, rêm ngế pơrá ai ivá mo rơdêi, ôh tá ai ngế ki châi tamo.

Klêi rơkâu xối tiah mê, pôa Rahlan Li râng môi kơtâ hlá kơ’nhâm a têa drôu xế a trêi kuât. Klêi kơ’nâi rơkâu xối tiah mê, pôa Rahlan Li lo rơkâu xối nếo kơchôk, péa kuât.

Rơkâu xối xeăng xeăng hơnăm kố dêi pơlê O Pếch châ tơdroăng ki to\ng kum, ngăn khât, ‘mâi vêh mơjiâng pro dêi Vi [an hnê ngăn tơring Ia Grai, [ă Khu ngăn ‘na hơdruê xuâng Đam San. Pôa Đỗ Văn Đông, Kăn pho\ hnê ngăn Vi [an tơring tối ăm ‘nâi: ‘’Drêng nâi khu hơdruê xuâng Đam San veăng kum vêh po mơd^ng dêi hdroâng kuăn ngo, ngin pơrá hâk phiu, vâ môi tuăn. Vâi krâ-nho\ng o a cheăm Ia Pếch tối tơchuôm, pơlê O Pếch tối krê sap ing hdrối mê hía nah xuân ối rak vế, pơtối mơnhông leh mơd^ng tiô khôi hmâ tiô kơ tơdroăng rơkâu xối xeăng, môi tiah rơkâu xối kơneăng têa, xối rơkâu xeăng kong, rơkâu xối pâ ai kong mêi [ă hên h^n mâu tơdroăng rơkâu xối ki ê.

Kố cho roh ki vâ vêh mơhno tơdroăng ki hâk tơngăm, ki tơru\m tơrôa pơlê pơla, tơdrêng amê hnối mơhno tơbleăng, pro mơhno mâu khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo Jarai troh a tơrêm ngế’’.

 

Hlá tơbeăng Gia Lai

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định