Tăng ngăn hâi: 1/12/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 30/11, Rusi pơxiâm mơnúa pâk vaccine má péa hbrâ mơdât pơreăng Covid 19 dó inâi ‘’EpiVacCorona’’ xua Tíu xiâm hriăn ple\ng Tơnêi têa ‘na Virus [a\ Ko\ng nge# sinh hok ‘’Vector’’ ối tung Kơ koan pơkuâ ngăn [a\ rak vế mâu ngế rôe xúa dêi Rusi mơjiâng pro. Vaccine kố châ mơnhên cho tơniăn le\m ăm mơngế krâ [a\ mâu ngế tro tâ pơrea\ng ôh tá ai pơkeăng pơlât prêi. 3 rơpâu ngế ki mơnúa vâ pâk xêh kô veăng mơnúa pâk klêi kơ’nâi k^ vâ pâk pơkeăng vaccine kố.

Mâu ngế ki mơnúa vâ pâk xêh kô châ mâu [ok thái pơkeăng séa ngăn tung tơdế hơnăm. Túa pơkeăng hbrâ mơdât pơreăng Covid 19 má pái dêi Rusi dế châ Tíu xiâm Chumakov mơjiâng, hiăng hluâ hneăng mơnúa pâk a mơngế, nôkố dế mơnúa pâk a mơngế [a\ veăng amê ai 150 ngế mơnúa pâk. Tiah mê, Rusi kô ai to lâi túa pơkeăng vâ mơdât pơrea\ng Covid 19.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định