Tăng ngăn hâi: 19/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Hbrâ ăm Hneăng hôp Khu kăn lâp tơnêi têa rôh má 13 dêi Đảng, a kơxê lơ 18/1, a Hà Nội, Khu pơtâng tối tơdroăng kal Tơnêi têa tơru\m [ă Khu xiâm ngăn pơkeăng tơku\m po séa ngăn mơheăm [ă 350 ngế ki chêh hlá tơbeăng, khu ki rah chêh, kih thuât thâu hrik dêi mâu kơ koan chêh hlá tơbeăng kơpong Hà Nội.

Khu tơku\m po hiăng tơbleăng dâng 10 tíu ki xo túa ki vâ séa ngăn [ă mâu khu chêh hlá tơbeăng. Kố cho pơkâ ki pơklât thế dêi Khu pơkuâ po Hneăng hôp 13 dêi Đảng ‘na pâk xo mơheăm séa ngăn pơreăng Covid-19 [ă mâu kăn ki veăng hôp a hneăng hôp, mâu ngế ki châ krếo thế troh veăng hôp, mâu ngế ki veăng kum ăm hneăng hôp [ă mâu ngế ki chêh hlá tơbeăng, khu ki rah chêh, mâu ngế ki thâu hrik mâu kơ koan tho\ng ta#n chêh hlá tơbeăng.

Mâu khu chêh hlá tơbeăng chêh tối Hneăng hôp 13 kô athế pâk xo mơheăm séa ngăn 1 hdroh nếo a hâi lơ 23 khế 1, cho rôh hdrối Hneăng hôp pơxiâm vâ tơku\m po. Tiô tơbleăng dêi khu tối pơtâng tơdroăng tơnêi têa, hlá mơ-éa mơnhên âm t^nh [ă Covid-19 cho tơdroăng vâ khu chêh hlá tơbeăng châ hbru ăm theh pêi cheăng a Hneăng hôp 13 dêi Đảng.

 

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định