Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu tơru\m mơdró phái Kul tối tiah kố, tơdroăng ki têa kân lân lu tung lâp lu tung mâu hâi hdrối nah kô ôh tá tơdjâk troh tơdroăng ki tê phái dêi kong têa kố tung hơnăm kố la mơni kô kơdroh kơxo# phái tê ngi Việt Nam. Pôa Lun Yeng, kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu tơru\m mơdró phái Kul ăm ‘nâi, hên rơpo\ng kuăn pơlê hiăng poê dêi báu hdrối têa vâ lân lu mê kô ai tu\m báu vâ uâ.

Têa lân lu mơni kô pro kơdroh phái la kô ôh tá tơdjâk troh kơxo# phái ki vâ tê ngi kong têa ê xua [ăng [âng pêt báu tro tơ’nhiê iâ tâng vâ pơchông [ă tâi tâng [ă klâng ki mơdâ pêt. Laga, pôa Lun Yeng xuân tối tiah kố ki tro tơ’nhiê xua têa lân lu mơni kô pro kơdroh kơxo# phái vâ tê ngi Việt Nam ki bu châ lối 2 rơtuh ta#n môi hơnăm. Pak^ng mê, yă phái kô to xua mâu hngêi kơmăi ki uâ phái kô ai ivá vâ roê hên báu.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định