Tăng ngăn hâi: 12/8/2020

VOV4.Sêdang - Mâu ngế rơkê ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât hnê tối thế hbrâ mơdât pơreăng Covid-19, pin pôi tá tô tuăn luâ râ, pôi tá xâu luâ râ, pôi tá préa, đi đo pêi pro tro tiô mâu tơdroăng kơvâ ngăn pơkeăng hnê, thế rak vế ivá tơná, rơpo\ng hngêi [ă pơlê pơla. Kơ’nâi kố pin tơmâng [ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí – Kăn pho\ pơkuâ Tíu xiâm séa ngăn pơreăng kong pơlê Dak Lak ‘na hbrâ mơdât pơreăng êi troăng xôu ki râ xua virus Corona (Covid-19) pro.

 

-Ô [ok thái pơkeăng! Pơreăng Covid-19 ăm ‘nâi hdrối mâu tơdroăng ki tiah lâi?

{ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí: Ki xiâm dêi pơreăng êi troăng xôu ki râ xua tâ  tú virus Corona ôh tá phá klâi mâu pơreăng ki pro xiâm tơngê kơ-o, kơ-ôk ki hmâ, ki hdrối gá pro tơngê, pơtối mê châi tung xôu môi tiah kơ-o, tâng ó tâ pro pá kâi hiâm, tâng ó tâ mê nếo kô pro êi xôu [ă thế pơlât tơdrêng a hngêi pơkeăng.

Xua mê, vâ mơnhên môi ngế ki tâ virus Coroa lơ ôh, má môi thế ngăn a tơdroăng ki xiâm ăm ‘nâi hdrối, má péa mơngế ki mê hôm prôk a tíu lơ kơpong ki ai ngế tâ pơreăng. La mâu ngế ki nhôm mê athế ăm klâ ối krê [ă khăm ngăn mơheăm vâ châ ‘nâi ngế ki mê hôm tâ virus Corona há lơ ôh.

-Kuăn pơlê thế hbrâ mơdât pơreăng môi tiah lâi ô [ok thái pơkeăng ?

{ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí: Nôkố pơreăng ki kố hâi teăm ai pơkeăng pơlât prêi, drêng mê vaccine hbrâ mơdât pơreăng xuana tá hâi teăm ai. Xua mê, mâu tơdroăng hnê mơhno tơchoâm [ă mâu pơreăng xua virus pro la hâi teăm ai pơkeăng pơlât ki xêt khât [ă hâi ai vaccine hbrâ mơdât pơreăng, mê thế kơhnâ mơgrúa dêi châ chăn [ă tơdroăng đi đo xếo ko\ng [ă kơ[o\ng a têa ki hdrok ing rô-bi-nê, têa kơneăng ki lo lơ xếo [ă têa pơkeăng kơdê pơreăng lâp kơpeăng ko\ng.

Pak^ng pêi pro mâu tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng môi tiah truâ kên pâng rơkong-môh drêng troh a tíu pú hên, tíu ki xi môi tiah to tơ-[ai, tơ rơxế, to tuk. Pak^ng mê, thế kâ tô ôu chên [ă rak vê ivá mo le\m, xua virus Corona lơ mâu pơreăng virus ki ê tơ’lêi mot a mâu ngế ki tung châ oh tá ai trếo ki mơdât pơreăng, ivá oh tá pa hro, mâu ki tung châ hiăng ai tơdroăng châi tiu rơnó môi tiah kơtei kơtâu têi, nu\m nhe\n [ă hên tơdroăng châi ki ê.

Drêng kơ-o lơ kơchêi thế kơdât [ă kên, hlá mơ-éa, klêi mê hdôu le\m tâ tung pong xok . Klêi mê xếo dêi ko\ng [ă kơ[o\ng xua ‘nâ hía mâu virus hiăng krêa a kơpeăng ko\ng. Tâng rup ko\ng mâu ngế ki ê kô tơ’lêi tâ tú pơreăng.

-Nôkố, kên pâng rơkong môh pơkeăng cho tơmeăm ki kal dêi hên ngế. Xua mê [ok thái pơkeăng ăm ‘nâi, thế truâ kên pâng môh ki tiah lâi gá tro ?

{ok thái pơkeăng Trịnh Quang Trí: Hmâ hlo, kên pâng rơkong-môh pơkeăng ai 2 hdrâ, môi hdrâ mơngiơk drêh cho ‘na pa gong, môi hdrâ mơngiơk bông tung dế. {ă thế tơtro\ng ki khăng ‘nhíu gá ‘măn kơpêng a môh. Drêng truâ gá kơdât tâi môh [ă rơkong, klêi mê ‘mâi rơnêu dêi a tiú ki khăng ‘nhíu kơpêng môh vâ kên pâng môh châ kreăng krá a troăng môh. Ki má péa, kên pâng rơkong-môh pơkeăng ki ai 3 hdrâ, hdrâ ki pá gong mơngiơk drêh ôh tá tro kơchoh têa, hdrâ ki tung dế cho ché, hdrâ ki tung dế cho ché ki vâ tah virus [ă vi khuẩn.

Thế tơtro\ng truâ kên pâng rơkong môh pôi tá pêi a ché pa gong, pôi tá pêi tơdroăng ki pôi tá pro drêng tơpui toi kên klêng lơ dju tê, lơ drêng ôu têa, kơchêi hiăng klêi ah toi khên klêng nếo, pro ti mê ôh tá tro [ă ôh tá mơdât pơreăng. Drêng lâi kal tah kên thế râng a péa pâ kơxái pá ro\ng tuăn tah kên lo ’na ngiâ klêi mê tâ tung kơthung xok [ă pôi tá xúa xếo kên ki mê. Túa kên ki kố bú xua pâng môi hdroh tê. Klêi kâ hmê, ôu têa thế xo kên pâng rơkong môh ki ê nếo. Nôkố ai tê hên kên pâng môh pơkeăng ki hên mơngiơk la ki tung dế tá cho mơngiơk bông.

-Mơnê kơ [ok thái pơkeăng!

 

Mai Lê - Võ Quỳnh - Đình Thi- Thu Huế  chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng