Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 32/10- tiô chôu Việt Nam, tơdroăng tơpui tơpeăng má mơ’nui pơla Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih, cho pôa Donald Trump, ngế kăn xiâm dêi đảng Cộng hòa ki lo tơbriât [ă pôa Joe Biden, ngế teăng mâ đảng Dân chủ dế po a kong pơlê kân Tennessee. Mâu tơdroăng ki péa ngế tơpeăng tơtu\ng rôh kố tá mâu tơdroăng: hbrâ mơdât Covid-19, ki pơxúa dêi mâu rơpo\ng on veăng mơngế Mih, ‘na hdroâng kuăn ngo a Mih, ‘na hyôh kong prâi, ‘na kring vế tơnêi têa [ă vâ ‘nâi ngế ki lâi rơkê pơkuâ tơnêi têa.

Kố cho rôh ki kal má môi ăm péa ngế ki lo tơbriêt vâ pro kăn vâ châ ’nâi ngế ki lâi ai ‘’điâm hên’’ [ă kuăn pơlê tơná drêng bú ối 12 hâi nếo kô troh hâi tâ ph^u khât.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định