Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Rôh po kơchơ pơla Sinuâ - ASEAN (CAEXPO) má 17 châ tơku\m po [ă tơdroăng mơ’no tơdrêng a hâi lơ 27/11, tiô rơkong krếo thế dêi Chin phuh kong têa Sinuâ, pôa Nguyễn Xuân phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng xup um tơbleăng rơkâu khu po kơchơ tê mơdró. Teăng mâ Chin phuh tơnêi têa Ko\ng hòa xah ho#i chuh ngiah Việt Nam, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa rơkâu kơ Sinuâ hiăng re\ng tơkâ luâ xahpá xua pơreăng kân Covid-19 [ă châ pêi hên tơdroăng tơ-[rê tung mơnhông cheăng kâ.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối: Tung pơla cheăng kâ lâp plâi tơnêi tro tơdjâk pơreăng Covid-19, tơru\m cheăng pơla ASEAN - Sinuâ xuân châ mơnhông, malối cheăng kâ - tê mơdró [ă kum dêi rơpó tung tơplâ mơdât pơreăng Covid -19. Sinuâ lối 10 hơnăm hlối tơru\m cheăng tê mơdró kân má môi dêi ASEAN. Krê tung 6 khế apoăng hơnăm 2020, ASEAN roh apoăng chiâng khu tơru\m tê mơdró  kâ má môi dêi Sinuâ, châ xo tơmeăm tê mơdró 300 rơtal dollars. Việt Nam dế rơtế [ă mâu kong têa ASEAN hvái ngăn mâu kong têa tung khu hơnăm 2025, po tơru\m cheăng [ă kong têa ki achê Sinuâ ing tơdroăng pro tiô Luât Khu lâp kong têa pơkâ, luât lâp plâi tơnêi, péa pâ rơtế ai pơxúa, veăng pro hơniâp le\m, tơniăn a kơpong [ă lâp plâi tơnêi.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định