Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai - Tui hăng Anom bruă git gai pơgang tơlơi truh lo\n adai ngă hăng hyu e\p mơnuih bưp tơlơi truh tơring ]ar Kon Tum, amăng lơ 19/10, [ơi anai hơmâo mơnuih tal 3 yua ia [lung amăng hrơi hơjan kơthel. Pô djai le\ c\ơđai 13 thun, do\ [ơi thôn 5, să C|ư\ Hreng, plơi prong Kon Tum djai yua [lung ia [ơi ia krông Đăk Bla.

 

Ia dăo [ơi ia krông Đăk Bla, c\răn găn nao pơ plơi prong Kon Tum

 

Hlâo kơ anun lơ 11/10 [ơi tơring glông Đăk Glei hăng Tu Mơ Mông tơring ]ar Kon Tum hơmâo laih 2 c\ô djai yua hơjan ia dăo ngă. Hro\m hăng tơlơi truh sat kơ ană mơnuih, hơjan prong sui hrơi [ơi Kon Tum amăng hơdôm hrơi rơgao ngă răm rai kơtang kơ dram gơnam.

 

Yap truh abih lơ 19/10 yap lăng mrô răm rai yua hơjan kơthel ngă [ơi Kon Tum le\ giăm 45 klai prăk. Hơdôm hrơi pơ anăp anai ăt hơjan hlim đôc\, gong gai djop gưl [ơi tơring ]ar Kon Tum hro\m hăng mơnuih [on sang glăk gir pơsir tơlơi răm rai, [rô pok pơhai hơdră pơgang glăi tơlơi truh yua hơjan kơthel ngă.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương