Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

 

VOV4.Jarai-Jơnum ‘’Pơtrut bruă pla boh kruăi hre\ hơđong kjăp’’ phrâo hơmâo Ding jum Bruă hmua hăng pơđ^ kyar plơi pla pơphun jơnum [ơi plơi prong Pleiku, tơring ]ar Gialai.

 

Ră anai, phun boh kruăi hre\ dưi pla [ơi 36/63 boh tơring ]ar, [on prong amăng dêh ]ar. Amăng anun, kual Dap kơdư hăng hơdôm tơring ]ar gah kơdư kual Tong krah hơmâo anih pla hăng mơboh lu hloh.

 

 

Phun kruăi hre\ hơmâo nua yom s^ mơdrô pơ dêh ]ar ta] rơngiao

 

Gialai, Sơn La, Daknông, Lâm Đồng, Daklak le\ 5 boh tơring ]ar hơmâo đơ đam pla boh kruăi hre\ lu hloh amăng dêh ]ar ră anai.

 

Samơ\ ră anai phun boh kruăi hre\ jing phun pla glăk do\ [ơi anăp tơlơi lông lăng prong biă mă yua dah bruă pla pơjing pơphun mă hơjăn.

 

Him lăng hơdôm thun pơ anăp, đơ đam pla phun boh kruăi hre\ amăng dêh ]ar ta đ^ mơ\ng 12 rơbâo truh 15 rơbâo hektar, boh kruăi pe\ pơhrui amra hơmâo mơ\ng 300 rơbâo truh 400 rơbâo tơn.

 

Ding jum Bruă hmua hăng pơđ^ kyar plơi pla [uăn amra ngă hrom djop tơring ]ar, anom bruă s^ mơdrô hăng mơnuih ngă hmua pla boh kruăi hre\ pơđ^ kyar hơđong kjăp djuai phun pla anai anai.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: