Hing ang amăng hrơi: 28/1/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing phrâo jơnum tal 13 mơ\ng Ping gah Cộng sản Việt Nam le\ sa amăng hơdôm boh yôm phun pôr pơthâo amăng hră pơhing dêh ]ar Kha], amăng anun lăi nao kơ boh tơhnal mơ\ Việt Nam pơdah thâo amra mă bruă pơ anăp adih. Hră pơhing Nhân dân Nhật báo dêh ]ar Kha] ]ih pơthâo brơi, hră kơđi ]ar mơ\ng Khua git gai, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng lăi, tơhnal pơtrun mơ\ng Ping gah Cộng sản Việt Nam le\:

Pơđ^ tui tơlơi thâo bruă git gai wai lăng, tơlơi apăn bruă hăng pran kơtang blah ngă mơ\ng Ping gah; ako\ pơdong ping gah hăng glông bruă kơđi ]ar rơgoh tơpă, kjăp hlôm bôm; ngă kjăp tui, kơtưn djă bong tơlơi đăo kơnang mơ\ng mơnuih [ôn sang hăng ping gah, kơnuk kơna, tơlơi git gai mơ\ng dêh ]ar tui jơlan chủ nghĩa xã hội; djă bong kjăp anih hơdip jum dar rơnuk rơnua, hơđong; kơtưn truh kơplah wah rơnuk thun tal 21 amra jing lo\n ia pơđ^ kyar sit nik.

Hră pơhing anai do\ ]ih abih hră kông điện bơni hơơ] mơ\ng Ping gah Cộng sản Kha] mơ-it kơ Jơnum ping gah Việt Nam, amăng anun hơmâo ]răn ]ih: “Jơnum khua pơ ala ping gah cộng sản Việt Nam tal 13 le\ jơnum yôm pơphăn biă mă pơdjơ\ nao pơđ^ kyar djop bruă mơ\ ping gah hăng kơnuk kơna Việt Nam, jing tơlơi jơnum prong, yôm amăng tơlơi hơdip kơđi ]ar mơ\ng Ping gah hăng mơnuih [ôn sang Việt Nam”.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương