Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai-Khua dêh ]ar Italia, ơi Giuseppe Conte hơmâo lăi pơthâo hră pơtrun ngă amu` hloh, kiăng ba dêh ]ar anai ta` tơbiă mơ\ng tơlơi pơtrun je] ame] yua klin Covid 19, amăng anun bơblih hơdră ngă hră pơar, gleng nao hlâo bruă tuh pơ alin man pơdong jơlan glông hăng ring bruă mơnuih [on sang.

 

Pơhiăp amăng mông jơnum hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo arăng pơdah hmao klôn lăng tivi, ơi Giuseppe Conte brơi thâo, kơnuk kơna dêh ]ar anai ngă amu` hloh ako\ bruă bơblih hơdră mă yua boh mrô amăng plang git gai tơlơi pơhing kơnuk kơna hơmâo rơnoh prăk tuh pơ alin 120 klai euro, dưm dưm 136 klai dolar Mi, pơkra rơdêh treng đuăi hmar, jơlan rơdêh treng pơ kual dơnung hăng ngă hră dăng kông kơ dêh ]ar.

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: