Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

 

VOV4.Jarai - Lơ 6/7, Khua mua apăn bruă Ping gah Gia Lai pơphun jơnum tal 22 (pok prong). 6 blan ako\ thun, rơnoh đ^ kyar bơwih [ong huă mơng Gia Lai kơnong hơmâo rơbêh 4% đôc\. Tơlơi bơwih [ong tơnap, samơ\ Gia Lai ngă klă bruă pơgang, pơgăn klin covid-19, pơhlôm tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang, hơđong kơjăp kơđi ]ar.

 

Khă hnun, [ơi tơring ]ar ăt do\ hơmâo lu tơlơi ngă tơnap, anun le\ klin bơbrah rơkông đok phrâo hơđuh đ^ hăng mơnuih [on sang luh nao tơgu\ kơđi sui hrơi. Bơngơ\t kơ mơnuih blung a [ă kman bơbrah rơkông đok [ơi tơring ]ar khă mơng tlâ|o djop 4 arăt jrao văcxin laih samơ\ ăt djai mơn tơdơi kơ 2 hrơi đih pơ sang ia jrao, Gơnong bruă ia jrao Gia Lai, pô djai năng ai `u drơi jăn `u [u mut đơi hăng jrao văcxin.

 

Pơhiăp klah c\un mông jơnum, Ping gah tơring ]ar Gia Lai kiăng abih bang Ping gah tơring ]ar pơ[ut c\râo bruă, khua mua pơsir brơi hơdôm tơlơi aka [u djơ\, aka [u gal; pơtrut pơkra gơnam; ngă pơhưc\ arăng rai tuh pơ alin; pơtrut ngă pơhưc\ tuai c\uă ngui, blơi gơnam tam.

 

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: