Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai-Jơnum ruah khua pin g gah dêh ]ar tal XIII mơ\ng Ping gah giăm laih. Anăp nao kơ jơnum prong ping gah dêh ]ar, Ping gah tơring ]ar Dak Lak hăng mơnuih [ôn sang tơring ]ar đăo kơnang lu hăng ]ang rơmang biă mă kơ Jơnum prong anai. Đăo tong ten kơ jơlan hơdră pơtrun djơ\, lăp, tu\ yua, hmao kru mơ\ng ping gah ba glăi kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih [ôn sang lăi hrom, mơnuih [ôn sang djuai [iă ăt hnun mơ\n [ơi Dak Lak kiăng pơđ^ kyar hmar hăng hơđong kjăp rơnuk phrâo.

Dak Lak jing tơring ]ar hơmâo lu djuai ania do\ hrom. Mơ\ng tơlơi tom găn rơgao thâo thăi gum pơgôp hrom Ping gah, Kơnuk kơna, mơnuih [ôn sang djop djuai ania [iă amăng tơring ]ar hur har pơkơtưn mă bruă, bơblih tui [ơ[rư\ man pơdong tơring ]ar Dak Lak kiăng jai hrơi pơdrong asah, thâo rơgơi, do\ djă pioh gru grua hiam đưm djop djuai ania, lăp hăng anih tong krah, plơi prong phun amăng kual Dap Kơdư.

 

Khua git gai ping gah, Khua mir sir ơi Nguyễn Phú Trọng tơ`a bla mơnuih [ôn sang djop djuai ania Dak Lak

amăng hrơi Jơnum Gum pơgôp djuai ania

 

Jơnum ping gah tal 13 hrom hăng mơnuih [ôn sang amăng dêh ]ar, mơnuih [ôn sang tơring ]ar Dak Lak đăo kơnang biă mă, ]ang rơmang jơlan hơdră mơ\ng Ping gah pơsit djơ\ lăp, kiăng pơđ^ tui djop mơta bruă mă, tơlơi hơdip mơda mơnuih [ôn sang. Yă H’Yam {uôn Krông ( {.Krông), Khua anom ngă hrom mơ`am mrai đưm Tơ\ng Bông, să Êa Kao, plơi prong {uôn Ma Thuôt, tơring ]ar Dak Lak brơi thâo:

Drơi jăn kâo pô hăng abih bang [ing  adơi amai ]ang rơmang biă mă mơ\ng Jơnum ruah khua ping gah tal 13 dêh ]ar ta. Tơdơi kơ Jơnum ruah khua anai, djop gưl khua mua hơmâo jơlan hơdră, boh nik `u đing nao kơ bruă rơwơi mơ`am mrai đưm djuai ania Êđê. Mơ\ng tơring ]ar đ^ nao pơ gơnong dlông khom hơmâo sa tơlơi pơtrun phara kơ bruă mơ`am mrai đưm kiăng pơđ^ kyar hloh hăng pơsir bruă mă kiăng djă pioh gru ama grua am^ djuai ania”.

 

 

 

Dak Lak ]ang rơmang nao hơdôm tơlơi pơtrun pơđ^ kyar kual mơnuih djuai [iă

 

Pơ ala kơ gưl hlăk ai tơring ]ar Dak Lak, Khua anom bruă tơdăm dra mut phung tơring ]ar Dak Lak, H’Giang Niê ăt ]ang rơmang, Jơnum ruah khua ping gah dêh ]ar  tal anai amra đing nao lu hloh kơ phung hlăk ai, tơdăm dra mut phung, boh nik `u tơdăm dra hlăk ai mơnuih djuai [iă, kual guai dêh ]ar, kual ]ư\ siăng do\ tơnap tap pioh kơ hlăk ai mut phung hơmâo tơlơi gêh gal hrăm, ngă hrom tơlơi thâo thăi tơlơi pơmin djru kơ bruă ]ar, đah mơ\ng pơhro\ [iă tơlơi pleh ploh kơplah wah hơdôm kual. H’Giang Niê lăi:

Kâo ]ang rơmang jơnum ruah khua tal anai amra hơmâo jơlan hơdră pơtrun lăp djơ\ pioh kơ hlăk ai pơdah thâo pran jua mă bruă, pơ]eh phrâo mơ\ng gơ`u ngă hrom jơlan hơdră pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơnuih mơnam [ơi tơring ]ar hăng kual. Amăng anun gơmơi ]ang rơmang le\ amra ngă hrom lu hloh hăng kơtang amăng hơdră pơtrun pơtrut bơwih [ong huă pơđ^ kyar kual plơi pla, kual mơnuih djuai [iă amăng rơwang bruă ping gah pơ anăp. Hrom hăng anun, bruă mă ruah mơnuih apăn bruă ]ar kiăng tal anai amra hơmâo mơnuih thâo ngă bruă pơtrun djơ\ pơtô bruă mă kơ mơnuih djuai [iă apăn bruă [ơi hơdôm tơring ]ar hăng kual kiăng dưi ngă djơ\ bruă rơnuk phrâo hăng thun blan pơ anăp adih”.

Ơi Bùi Văn Cường-ding kơna apăn bruă ping gah dêh ]ar, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Dak Lak brơi thâo: Jơnum ruah khua ping gah tơring ]ar Dak Lak jing tơring ]ar ba jơlan hlâo amăng kual ba yua boh thâo ia rơgơi phrâo tơlơi pơhing, ngă tui boh tơhnal hơkru\ rơnuk măi mok tal pă amăng bruă mă, tơlơi hơdip mơda. Laih dơ\ng hmư\ tui tơlơi git gai mơ\ng Gơnong dlông hăng hơdôm jơlan hơdră pơtrun mơ\ng Jơnum ruah khua tal XIII pơ anăp, pơphun ngă tui tơlơi gêh gal, ano\ kơtang mơ\ng tơring ]ar, pơjing atur tơhnal juă bong hrưn đ^ pơtrut pơđ^ kyar hmar, ta`, hơđong kjăp kơ tơring ]ar Dak Lak. Yua kơ anun, mơnuih apăn bruă ping gah hăng mơnuih [ôn sang tơring ]ar Dak Lak đăo kơnang prong biă mă mơ\ng tơlơi git gai djơ\ hăng hră pơtrun khut khăt prong prin pioh pơtrut dêh ]ar ta amăng rơnuk bơblih phrâo:

Ta dưi lăi, laih mă tơlơi pơgôp hiăp nao amăng Hră pơtrun, boh nik `u hră lăi pơthâo kơđi ]ar jơnum ruah khua ping gah tal 13, hơmâo ngă tơhnal pơtrun anăp nao pơđ^ kyar lo\n ia ta truh thun 2025, lăng nao pơ thun 2030 hăng sui hloh truh pơ thun 2045, kơtưn ba dêh ]ar ta jing dêh ]ar mă bruă hăng măi mok soh.

Tơlơi anun yơh pơjing rai sa tơlơi ]ang rơmang prong kơ abih bang mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah hăng mơnuih [ôn sang djop djuai ania tơring ]ar, kơnang kơ jơlan hơdră anun, pioh kơ [ing ta ăt to\ tui e\p hơdră kơtưn kjăp, pơtum lu pran mơnuih [ôn sang, tơlơi gum pơgôp prong djuai ania hăng pran kơtang rơnuk phrâo pioh kơ [ing ta man pơdong hăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă kơ mơnuih mơnam dêh ]ar”.

Hrom hăng dêh ]ar, mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah, ling tơhan blah ngă hăng mơnuih [ôn sang djop djuai ania tơring ]ar Dak Lak anăp nao kơ Jơnum ruah khua ping gah tal XIII, ]ang rơmang lu, Jơnum anai pơdah rai pran jua glăm ba amăng bruă, pơtum lu tơlơi pơmin, pơdah rai tơlơi ngă khua pô, gum pơgôp hăng bơblih phrâo, dăp hơdră hơdôm tơlơi pơtrun djơ\, pơjing ano\ gêh gal hăng pran kơtang ba lo\n ia ăt dưi tu\ mă lu boh tơhnal hiam klă amăng hơdôm thun pơ anăp.

Hương Lý pô ]ih-Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương