Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi (21/1), Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc pơhiăp telephôn hăng Khua dêh c\ar Australia ơi Scott Morrison kiăng kơ pơc\rông sai tơlơi rô nao rai dua bơnah hăng hơdôm bruă amăng kual hăng jar kmar dua bơnah đing nao. Amăng mông pơhiăp telephôn, Khua dêh c\ar Australia ơi Scott Morrison pơpu\ hăng đăo gơnang Jơnum Ping gah đơ đam dêh c\ar tal 13 [ơi dêh c\ar Việt Nam amra pơphun hiam klă. Khua dêh c\ar ơi Scott Morrison c\ang rơmang tơlơi rô nao rai dua bơnah amra kjăp tui jing dua boh deh c\ar ngă hro\m djop mơta truh thun 2030 [rô tal hơdor glăi 50 thun ako\ pơjing  tơlơi rô nao rai pơtomk hiăp kơplah wah dêh c\ar Việt Nam hăng Australia.

 

 

Dua c\ô Khua lăi pơtong tơlơi rô nao rai giang mah, thâo hluh hăng đăo gơnang tơdruă le\ tơlơi pơtrut pơsur ngă hro\m jai hrơi tu\ yua, dơlăm kơplah wah dua boh dêh c\ar. Dua c\ô khua dêh c\ar tu\ ư to\ tui pơtrut pơlir amăng bơwih [ong huă kơplah wah dua boh dêh c\ar; hơmâo dong prăk kak djru dêh c\ar Việt Nam dưi mă yua vaccine pơgang klin tu\ yua, pơhlôm rơnuk rơnua, kơtưn ngă hro\m amăng hơdôm tơlơi pơkôl, mông jơnum amăng kual hăng jar kmar.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương