Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai - {ơi {irô mă bruă Ding jum pơtom hiăp, Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ơi Phạm Bình Minh hmâo bơkơtuai laih hăng Khua dêh ]ar hơđăp dêh ]ar Anglê ơi Tony Blair, Khua git gai Anom Tony Blair yua kơ tơlơi pơplih phrâo đơ đam ro\ng lo\n tơnah.

Amăng mông bơkơtuai, ơi Tony Blair hơ-ư\] hmưi hăng pơsit yôm bôh tơhnal klă mơng Việt Nam amăng pơgang pơgăn klin Covid-19 hăng jing sa amăng mrô [ia\ hơdôm bôh dêh ]ar djă pioh rơnoh đ^ kyar bơwih [ong amăng thun 2020.

 

Kơ-iăng Khua dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar ơi Phạm Bình Minh pơsit ngă pơhư\] tuh pơplai mơng dêh ]ar ta] rơngiao klă hăng gum hrom pơđ^ kyar bôh thâo phrâo le\ hơdôm jơlan gah pơsit đing nao mơng Việt Nam amăng pơđ^ kyar bơwih [ong – mơnuih mơnam rơwang pơ\ anăp; ]ang rơmang dua bơnah pơtrut gum hrom amăng ngă pơhư\] bruă tuh pơplai mơng dêh ]ar ta] rơngiao hmâo ano# klă, anăp nao hơdôm rơwang bruă FDI mă yua hơdră măi mok phrâo, pơdo\ng hơdôm anom pơplih pơ]eh phrâo, kơsem min hăng pơđ^ kyar hăng hmâo tơlơi pơlir hơbit hăng hơdôm bôh anom bơwih [ong amăng lo\n ia hluai tui bruă pơtô pơhra\m mơnuih mă bruă, pơđ^ kyar hơdră măi mok gum djru./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương