Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi, lơ 6/7, [ơi [ôn prong Hà Nội, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh ]ar Việt Nam pơphun Jơnum ]rông kơ tơlơi đăo 6 blan ako# thun 2020.

 

Ơi Lê Bá Trình, Kơ-iăng Khua Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh ]ar Việt Nam lăi le\: Sa amăng hơdôm tơlơi akă pơhlôm kơja\p le\ yua kơ tơlơi thâo hluh kơ hơdră pơtrun, jơlan gah, hơdră bruă tơlơi phiăn mơng Ping gah hăng Kơnuk kơna kơ tơlơi đăo; thâo hluh kơ jơlan gah jơnum rim khul đăo akă rơđah.

 

Pơblang mơng hơdôm tơlơi truh rơgao, ơi Lê Bá Trình lăi rơđah 6 blan ako# thun anai, tơlơi klin ruă Covid-19 ngă dleh tơnap, lu neh wa hơdôm khul đăo, đăo gơnang, pơsit yôm hơdră pơtrun, hơdră bruă hăng hơdôm bruă mă mơng Ping gah.

 

Khă hnun hai, sa dua ]ô ama pơtô đăo do# mă tu\ tơlơi klin ruă Covid-19 pioh pơphun hyu lăi pơhing, kơdo\ng glăi hăng Ping gah, Kơnuk kơna.

 

Hơdôm tơlơi gum pơhiăp pơdo\ng ngă giong dong, ha amăng ple\ hơdôm Tơlơi phiăn hmâo bơdjơ\ nao truh tơlơi đăo, khul đăo: Ngă tui bruă đăo gum hrom pơgang anih anom do#, bo\ng glăi hăng ayuh hyiăng [u klă ngă, gum hrom pel e\p pơjrao tơlơi ruă, pơtô bruă, tơlơi gum djru./.

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: