Hing ang amăng hrơi: 28/9/2020

VOV4.Jarai - Mơguah anai lơ 28/9, [ơi Hà Nội, Jơnum khua pơ ala Ping gah Khul ling tơhan dêh ]ar tal 11, rơwang bruă 2020-2025 sit nik pok phun.

 

Hăng tơlơi nao pơhmư\ mơng 450 ]ô khua pơ ala, Jơnum Ping gah Khul ling tơhan dêh ]ar ta tal 11 dưi ]ang rơmang le\ Jơnum ngă gru, pơjing pran lar hyu amăng Ping gah.

Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng [ơi anăp nao pơhmư\ hăng ]râo ba bruă Jơnum.

 

Hlâo kơ anun, pơhiăp amăng mông jơnum pơhlôm hlâo hmâo pơphun amăng ]ơtlăm tom brơi lơ 27/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Kơ-iăng Khua git gai Ping gah Khul ling tơhan dêh ]ar, Khua Ding jum Khul ling tơhan dêh ]ar ta lăi rơđah: Jơnum khua pơ ala Ping gah Khul ling tơhan tal 11 rơwang bruă 2020-2025 le\ gru pơđom pioh yôm phăn pơsit pran gơgrong, bôh thâo, tơlơi prong kơtang mơng Khul ling tơhan rơgao rơbêh kơ 75 thun pơdo\ng, gơgrong blah, kơja\p kơtang gah yu\ tơlơi git gai mơng Ping gah;

 

Pơdah pran pơsit pơdo\ng khul ling tơhan hơkru\, djơ\ phiăn pơkă, hơde] hmar, amăng [rư\ pơplih phrâo, truh thun 2025 phun `u ngă giong bruă pơkra pơlih pơphun bruă pơkă phiăn tui jơlan gah hơde] hmar, rơguăt, kơtang./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương