Hing ang amăng hrơi: 28/11/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (27/11), gơnong bruă gru grua – bơrơguăt brơi juăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak pơphun jơnum ngui atông c\ing hring hơgor tơring c\ar Daklak thun 2020 hăng anăn “Djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua c\ing hơgor amăng rơnuk mut hro\m.

 

 

Nao ngui ngor hro\m hơmâo giăm 450 c\ô mơnuih rơgơi atông c\ing, mơnuih [on sang mơng 15 grup mơng hơdôm tơring glông, plơi prong amăng tơring c\ar. R^m grup hơmâo prap lui mông atông c\ing sui 30 mơnit, hơdôm tơlơi pơkhă c\ing hơgor, adôh tơlơi adôh đưm ha c\ô, adôh dua c\ô hro\m hăng ngă yang rơbang dong.

 

Ơi Lê Ngọc Quế, Khua anom bruă wai lăng gru grua, ding kơna khul pơphun brơi thâo, anai le\ bruă mă sit nik pioh hơdor hơdôm hrơi ngă yang prong, anai le\ bruă yôm phun amăng lo\n ia ta hăng hơdor glăi 80 thun hrơi ako\ pơjing Ping gah tơring c\ar Daklak.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương