Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - {ơi tơring c\ar Kontum tơlơi ruă bơbrah rơkông đok to\ tui ngă tơnap tap, lơ\m anun gơnong bruă ia jrao tơring c\ar glăk bưp lu tơlơi lông amăng bruă pơjrao mơnuih ruă kah hăng pơgang h^ kman.

    

Mơng tthun 2018 truh ră anai amăng tơring glông Đăk Tô, tơring c\ar Kontum [uh na nao mơnuih [ă tơlơi ruă kah hăng lu anih gluh đ^ kman. Sit biă `u thun 2018 hơmâo 7 c\ô mơnuih [ă tơlơi ruă hăng 1 c\ô djai.

 

Thun 2019 hơmâo 1 c\ô mơnuih ruă samơ\ kơnong amăng 6 blan ako\ thun 2020 gơnong bruă ia jrao tơring glông ju\ yap hơmâo laih 4 c\ô mơnuih ruă bơbrah rơkông đok, amăng anun 2 c\ô phrâo ba nao đih sang ia jrao, glăk do\ pơjrao [ơi Sang ia jrao tơring glông mơng lơ 24/6 laih rơgao.

 

 

Pơc\rang mơbah mơnuih ruă bơbrah rơkông đok

 

~u le\ mơnuih arăng jao kiăo tui lăng hăng pơjrao mơnuih ruă bơbrah rơkông đok amăng tơring glông, ơi ia jrao Võ Văn Hùng, mơnuih git gai Anom bruă wai pơgang klin kman, sang ia jrao tơring glông Đăk Tô brơi thâo, tơlơi ruă bơbrah rơkông đok [ơi tơring glông ră anai glăk ngă tơnap tap hăng aka [u dưi pơgang h^.

 

{ing mơnuih lăng a`răng găng samơ\ [ă kman amăng lăm ră anai amăng tơring glông tơnap e\p [uh. {ing mơnuih [ă kman anai glăk do\ hơdip amăng plơi pla le\ hu\i rơhyưt biă mă yua kơ kman amra lar hyu mơng pô anai nao pơ adih lơ\m anun amra [u hơmâo thâo ôh.

 

Mơng ako\ thun truh ră anai amăng tơring c\ar Kontum [uh laih 8 anih gluh đ^ tơlơi ruă rơkông đok hăng 9 c\ô mơnuih [ă tơlơi ruă (amăng anun 1 c\ô mơnuih [ă kman amăng lăm).

 

Sit biă `u bruă pơjrao tơlơi ruă hăng bruă pơgang, guang dar anih gluh đ^ kman glăk bưp tơnap tap. Dua boh Sang ia jrao tơring glông Đăk Tô hăng Sa Thầy, anih hơmâo 3 c\ô mơnuih ruă bơbrah rơkông đok glăk do\ pơjrao ră anai lêng kơ aka [u hơmâo arăng djru brơi prăk kak pơjrao soh.

 

Kiăng kơ hơmâo ngăn drăp pioh pơgang, pơgăn h^ tơlơi ruă, gơnong bruă ia jrao tơring glông glăk ăt do\ tơnguăn mơng ngăn drăp pioh pơkrem mơng tơring glông mơn.

 

Hro\m hăng anun bruă kơ[ah ia jrao pơjrao mơnuih ruă rơkông đok ăt glăk ngă tơnap tap brơi sang ia jrao tơring glông. Ơi ia jrao Nguyễn Văn Thịnh, Khua sang ia jrao tơring glông Sa Thầy, brơi thâo:

 

Tơlơi ngă tơnap tap amăng bruă pơjrao mơnuih ruă ră anai le\ [u hơmâo jrao pơgang h^ kman kiăng kơ ta` pơjrao h^ [ing mơnuih ruă kơtang.

 

{ơi anăp kơ tơlơi ngă tơnap tap mơng tơlơi ruă bơbrah rơkông đok, ră anai [ơi 3 anih gluh đ^ kman amăng rơnuc\ blan 6 laih rơgao le\ [ơi [ut plơi 5, plơi Đăk Kang Peng, să Diên Bình, tơring glông Đăk Tô hăng plơi O, să Ya Xiêr, tơring glông Sa Thầy;

 

 

Pơjrao hăng kiăo tui lăng mơnuih him lăng [ă tơlơi ruă [ơi Sang ia jrao tơring glông Sa Thầy

 

Gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Kontum hơmâo mă ia khăk mơng 88 c\ô mơnuih jê| giăm hăng mơnuih ruă, [ing mơnuih duam … mơ-it nao Anom bruă pơgang klin kman kual Dăp kơdư, laih dong jec\ amec\ gum hro\m hăng gong gai [on lan pơphun hyu guang dar pơgang h^ kman.

 

Samơ\ tui hăng ơi ia jrao Võ Văn Thanh, Kơ-iăng khua gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Kontum, gơnong bruă [on lan ăt glăk dong [ơi anăp kơ lu tơlơi tơnap tap amăng bruă pơgang tơlơi ruă bơbrah rơkông đok.

 

Yua kơ prăk kak pioh mă yua do\ aset yua anun bruă tlâ|o ia jrao pơgang tơlơi ruă glăk pơphun raih daih đôc\. {ơi hơdôm kual him lăng [uh kman ră anai aka [u tlâ|o ia jrao pơgang ôh.

 

Hro\m hăng anun amăng plơi pla ăt do\ hơmâo mơnuih [ă kman aka [u pơc\răng lăng. Yua anun yơh tơlơi ruă bơbrah rơkông đok ăt do\ [uh raih daih amăng tơring c\ar, biă mă `u le\ hơdôm kual ataih, asuek, kual tơnap tap.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: