Hing ang amăng hrơi: 13/12/2020

VOV4.Jarai - Ơi A Thui (djuai ania Bahnar) do\ [ơi plơi Kon Trang Long Loi, tơring kual Đăk Hà, tơring glông Đăk Hà, Kontum le\ sa c\ô mơnuih rơgơi kơhnâo. {u djơ\ kơnong thâo pe\ hăng pơkra lu gông brô| đôc\ ôh mơ\ A Thui ăt le\ mơnuih abih pran jua pơtô brơi [ing hlăk ai c\ơđai anet pe\ gông brô|.

 

Sang ano\ A Thui hơdip amăng sang dlông tui gru grua djuai ania Bahnar [ơi plơi Kon Trang Long Loi. Amăng lan sang `u pơdong gong rup yua kơ `u pô trah. Jum dar rup trah le\ sa, dua boh so\ng sô hơđăp laih dong hơdôm ară hre\ gông sô laih dưm hơ[ot ha anih. 

 

A Thui brơi thâo: Hlâo adih `u juăt trah gong rup hăng trah pơkra so\ng, giăm anai yua kơ pơphun lu wo\t hrơi ngui ngor, ngă yang rơbang anet prong laih dong pơtô brơi [ing c\ơđai pe\ gông brô| yua anun `u pơdơi h^ jang jai.

 

A Thui lăi pơthâo hơgor juăt yua amăng bơyan ngui ngor

 

Ding do\ tong krah sang, A Thui pe\ sa tơlơi adôh hăng anăn “Tình ca trên núi’’ yua kơ hơduah e\p laih anun hrăm pe\ hăng gông ting ning.

 

A Thui bơră ruai glăi: Gông ting ning pơkra mơng đing lô ô hăng bruă pơkra gông anai ăt tơnap mơn. Blung hlâo lơ\m pơkra gông, [ing gơmơi amra nao pơ glai koh đing lô ô hơdôm phun giăm hlung abih hla, mă đing tong krah ba glăi [hu hăng pra mơng 1-2 blan kah dưi pơkra. Gông ting ning juăt [ing tơdăm pe\ kiăng kơ ngui dra, pơdah tơlơi pơkhăp kơ rơkơi bơnai …Ting ning arăng juăt iâu le\ gông pơkhăp mơng djuai ania Bahnar [ơi kual Dap kơdư.

 

Ting ning hro\m hăng t’rưng, b’rot le\ hơdôm gông brô| `u juăt pe\ hro\m hăng c\ing hơgor amăng bơyan ngui ngor mơ-ak. Do\ glăi le\ lêng kơ gông brô| mơng djuai ania Bahnar soh, `u lêng kơ thâo pe\ hăng pơkra hơmâo gông hre\, hơgor hăng c\ing.. amăng anun hơmâo yôm biă `u le\ kơni, b’nưng, k’long put ….

 

{u djơ\ kơnong thâo pe\ gông brô| đôc\ ôh, A Thui ăt thâo abih yu\ adôh, yua anun `u pơtô gông brô| amu` biă mă, yua kơ tơlơi hor kah `u mah ngă nai pơtô.

 

A Thui tol c\ing c\ih tong ten er kiăng kơ amu` lơ\m pơtô brơi [ing c\ơđai

 

A Thui bră ruai tom: Lu mơnuih pe\ gông brô| mơ-ak biă mă, samơ\ [u thâo rơđah kơ boh thâo mơng gông brô|, yu\ adôh yua anun ăt tơnap tơdah kiăng pơtô glăi kơ [ing c\ơđai. Tui hluai tơlơi thâo mơng [ing c\ơđai kâo ăt pơtô brơi phara mơn. Lơ\m [ing c\ơđai hluh rơđah kah mơng dưi hrăm ta`.

 

Ră anai A Thui le\ mơnuih ba ako\ amăng grup atông c\ing hơgor amăng plơi Kon Trang Long Loi hơmâo 42 c\ô ding kơna, juăt nao atông c\ing hring hơgor amăng hrơi ngui ngor mơ-ak anet prong [ơi [on lan hăng lu tơlơi adôh suang. Anih pơtô hrăm pe\ gông brô| ră anai mơng A Thui `u pơnăn le\ “Grup atông c\ing hơgor plơi Kon Trang Long Loi’’.

 

Anai amra pơtô brơi rơnuk tơdơi thâo pe\ gông brô| kơ djuai ania pô, pơgôp djă pioh, lăi pơthâo gru grua djuai ania pô, A Thui hơmâo Kơnuk kơna pơsit le\ Nghệ nhân ưu tú. Laih anun dong, A Thui ăt le\ mơnuih ngă hmua rơgơi amăng plơi Kon Trang Long Loi, sang ano\ `u lu thun le\ “Sang ano\ hơdip ba gru hiam’’.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương