Hing ang amăng hrơi: 4/6/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ hrơi lăi pơthâo abih klin pơtah c\oh [ơi un, ră anai sa, dua [on lan amăng tơring c\ar Daklak glăk hluh nao rông glăi. Gơnong bruă bơdjơ\ nao ăt kơtưn hyu wai pơgang, hu\i klin gluh glăi.

 

 

Mơnuih [on sang să Hòa Phong, Krông Bông, Daklak pruih ia jrao pơgang klin

 

Tui hăng gơnong bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan tơring c\ar Daklak, truh ră anai hơmâo laih 4/5 boh tơring glông lăi pơthâo abih klin pơtah c\oh [ơi un, kơnong kơ 1 anih [ơi 1 boh sang ano\ să Ea Ktur, tơring glông C|ư\ Kuin đôc\ do\ samơ\ rơgao 27 hrơi laih [u [uh [ă hyu dong.

 

 

Tlâ|o ia jrao brơi kơ un hlâo kơ rông glăi [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột

 

Ngă tui tơlơi c\râo trun pơ wo\t glăi rông tơdơi kơ abih klin pơtah c\oh [ơi un, Daklak hơmâo rông glăi 820.000 drơi un, lu hloh amăng kual Dăp kơdư hăng dong tal 7 amăng đơ đam dêh c\ar, lu hloh le\ [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring glông Ea Kar, Buôn Đôn.. Abih bang drông war hăng sang ano\ ră anai lêng kơ ngă tui djơ\ hăng hơdră pơgang klin kman.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: