Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 2/6, Ping gah Daklak pơphun jơnum lăi pơthâo tơlơi pơsit mơng Khul khua git gai Ping gah kơ bruă ruah mơnuih ngă bruă hăng pơphun ruah mơnuih ngă bruă amăng c\răn phrâo.

 

{ơi mông jơnum, Ping gah Daklak lăi pơthâo tơlơi pơsit mơng Khul khua git gai Ping gah dêh ]ar ruah 6 c\ô ngă Ding kơna Khul khua apăn bruă Ping gah Daklak, rơwang bruă 2015-2020, anun le\ ơi Nay Phila, Khua Gơnong bruă Ia jrao; ơi Hồ Duy Thành, Khua git gai Ping gah tơring glông M’Drăk; ơi Nguyễn Thiên Văn, Khua git gai ping gah Ea Súp; ơi Trần Hồng Tiến, Khua git gai ping gah Krông Pac\; yă H’Giang Niê, Khua git gai Hlăk ai tơring ]ar; ơi Buì Văn Yên, Khua gơnong bruă prăk kăk.

 

Ăt [ơi mông jơnum mơn, Khua mua apăn bruă Ping gah Daklak pơgôp hiăp kơ hơdôm tơlơi bơdjơ\ nao bruă prăp kơ mông jơnum ping gah pơphun hlâo [ơi dua anih le\ tơring glông Krông Pac\ hăng C|ư\ Kuin; kiăng pơmut hro\m Gong phun pôr pơhing pơdah rup tơring ]ar hăng Hră pơhing Daklak laih anun Anom bruă wai lăng tơlơi pơhing điện tử tơring ]ar jing sa.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: