Hing ang amăng hrơi: 26/5/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng Anom bruă djuai ania tơring c\ar, ngă tui jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar amăng bruă pơhro\ trun [un rin hơđong kjăp amăng tơring c\ar Daknông rơwang thun 2016-2020, đơ đam tơring c\ar hơmâo pơphun brơi c\an prăk mă kmlai [iă hăng hơdôm sang ano\ mơnuih djuai ania [iă amăng đơ đam tơirng c\ar.

 

 

Tong ten biă `u, 4.233 boh sang ano\ djru c\an prăk mă kmlai [iă hăng hnưh brơi c\an le\ 109 klai prăk, mrô kmlai arăng brơi le\ 10 klai prăk. Anai le\ sa amăng hơdôm hơdră djru brơi sang ano\ [un rin amăng tơirng c\ar hơmâo Khul pơ ala mơnuih [on sang tơirng c\ar pơtong sit amăng Tơlơi pơsit mrô 56.

 

Djop hơdră bruă djru c\an prăk mă kmlai aset djru brơi mơnuih djuai ania [iă dưi c\an prăk pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, s^ mơdrô, [ơ[rư\ hơđong tơlơi hơdip, hro\ trun [un rin hăng hơđong kjăp.

 

Hơdôm hơdră djru c\an prăk amra ngă gêh gal pơplih tơlơi hơdip brơi hơdôm sang ano\ [un rin lơ\m do\ kơ[ah amăng tơlơi hơdip agaih rơnăk, pơhlôm tơlơi hơdip mơda, gum pơgôp ngă tui hơnong pơkă pơhro\ trun [un rin hơđong kjăp amăng djop mơta.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: