Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

VOV4.Jarai - Ding jum khul ling tơhan Mi phrâo lăi pơto\ng pơdah pran jua bơngot kơ bruă Kha] pơsit pơhra\m ling tơhan jum jar bul ia rơs^ Hoàng Sa [ơi Ia Rơs^ Ngo\ mơng lơ 1 truh lơ 5/7.

 

Tơlơi lăi pơto\ng lăi rơđah kual pơphun hơdôm bruă pơhra\m ling tơhan amăng anun hmâo hơdôm kual ia rơs^ hăng kual hmâo tơlơi bơrơsua.

 

Bruă pơphun pơhra\m ling tơhan [ơi Ia Rơs^ Ngo\ nao kơđai glăi hơdôm tơlơi gir run kiăng plai [ia\ tơlơi [u mơ-ak hăng djă pioh tơlơi hơđong. Hơdôm bruă ngă mơng Kha] amra ngă rung răng [ơi Ia Rơs^ Ngo\.

 

Hơdôm bruă pơhra\m anai soh hăng tơlơi pơkôl mơng Kha] hăng tơlơi pơto\ng pơsir mơng hơdôm bơnah [ơi Ia Rơs^ Ngo\ thun 2002, kiăng be\ hơdôm bruă ngă tơnap hloh [udah kơtang tui tơlơi bơrơsua hăng bơdjơ\ nao truh tơlơi rơnuk rơnua hăng hơđong./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: