Hing ang amăng hrơi: 2/9/2020

VOV4.Jarai-Khua ding jum Pơtô hăng Pơjuăt, ơi Phùng Xuân Nhạ phrâo k^ hră Pơ]râo kơ bruă mă hăng hơdră pơphun thun hrăm 2020-2021 mơ\ng Anom bruă Pơtô pơjuăt.

 

Tui hăng anun, abih bang amăng anom bruă ăt ngă tui dua mơta bruă phun, pơhlôm pơgang klin tu\ yua, pơhlôm bruă pơtô hrăm djơ\ ako\ bruă jao.

 

Thun hrăm 2020-2021, anom bruă Pơtô hăng Pơjuăt pơtum ngă tui 9 khul bruă phun kơ thun hrăm 2020-2021 ăt bơblih phrâo hăng pơgang boh tu\ yua pơtô hrăm.

 

Kơ bruă pok pơhai hơdôm bruă mă, hơdră pơsit thun hrăm phrâo. Hră pơ]râo ăt lăi rơđah: pơđing nao hơdôm hơdră pơhlôm tu\ yua bruă pơtô hrăm amăng hrơi blan hơmâo klin Covid 19 ăt do\ sui đô] hăng tơnap tap kah hăng ră anai.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương