Hing ang amăng hrơi: 21/11/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ giăm 2 thun pok pơhai, Jơlan hơdră tui hơnong pơkă dêh c\ar le\ r^m boh să, phường sa gơnam (arăng iâu klah c\un Jơlan hơdră OCOP) [ơi tơring c\ar Gialai hơmâo laih 42 gơnam đang hmua tui hơnong pơkă mơng 3 truh pơ 5 asar pơtu\ gưl tơring c\ar.

 

Rơnuc\ thun 2020, mrô anai him lăng đ^ 2 wo\t. Sit biă `u le\ jơlan hơdră hơmâo djru brơi mơnuih ngă hmua hăng anom bơwih [ong hro\m [ơi [on lan hrưn đ^ rơnoh yôm kơ gơnam đang hmua yua kơ mut hro\m hăng bruă pơjing anăn păn s^ mơdrô, e\p anih s^ mơdrô.

 

Thun 2018, tơdơi kơ hrăm tui jơlan hơdră OCOP, sang ano\ amai Nguyễn Thị Thanh Xuân do\ [ơi [ut plơi 3, tơring kual Ialy, tơring glông C|ư\ Pah, tơring c\ar Gialai pơsit pơjing anăn păn s^ mơdrô kơphê Xuân Dương.

 

Amai Nguyễn Thị Thanh Xuân tuh kơphê nao amăng adung

 

Sang ano\ `u hơmâo man pơdong anih pơkra pơjing, c\ih anăn păn s^ mơdrô hăng djop hơnong pơkă [ơi adung gơnam ba hyu s^, anih pơkra pơjing, dưm amăng adung, pơsit gơnam hiam hơdjă. Hro\m hăng anun, sang ano\ `u gir run ba hyu gơnam tam nao pơdă prưng amăng jơnum sang c\ơ [ơi djop tơring c\ar.

 

Ako\ thun 2020, kơphê Xuân Dương hơmâo Khul wai lăng tơring c\ar Gialai pơsit le\ 3 asar pơtu\ OCOP, anai le\ gơnam dưi ba hyu s^ mơdrô klă. Ră anai, kơphê Xuân Dương hơmâo sang ano\ `u ba hyu s^ [ơi sa, dua boh tơring c\ar [ôn prong amăng dêh c\ar ta.

 

Kơphê hơdjă [u pruih jrao hlăt, jrao rơk ôh, kơnong jah rơk, pe\ pơhrui hơdôm asar tơsă; pơkra pơjing tong ten hloh. Kơphê pe\ pơhrui hiam yua anun tơdah kơnong s^ asar lăng hơ-ưi biă mă, mơng anun kâo blơi măi mok uă mă. Blung hlâo pơkra kơphê hơdjă tơnap tap biă mơn, samơ\ tơdơi kơ anun [ơ[rư\ hơmâo lu mơnuih kiăng mơ`um kơphê hơdjă.

 

Ăt yua mut hro\m hăng jơlan hơdră OCOP, ră anai, sang ano\ ơi Nguyễn Ngọc Tại do\ [ơi să Ia Le, tơring glông C|ư\ Pah, tơring c\ar Gialai hơmâo pơjing anăn păn kơtăk trôm Ngọc Tại dưi pơsit 3 asar pơtu\ gưl tơring c\ar.

 

Ơi Tai ba hyu pơdă prưng amăng jơnum sang c\ơ kơtăk trôm kơ sang ano\

 

Ơi Tại brơi thâo, hlâo adih, lơ\m blơi kơtăk trôm, sang ano\ `u [hu krô, laih anun s^ brơi arăng hăng nua 150 rơbâo prăk sa k^. Samơ\ ră anai hlâo kơ ba nao s^, sang ano\ `u pơkra jing phara, dưm amăng adung, pơc\lah kơtrâ|o phara tui hluai hlơi kiăng `u s^ 350 rơbâo prăk sa k^.

 

{u djơ\ kơnong s^ kơtăk trôm, ră anai ơi Tại hơmâo pơlir hơbit hăng 20 ektar hmua pla trôm kơ mơnuih [on sang [ơi să Ia Le.

 

Kơtăk trôm [ing gơmơi hơmâo na nao, samơ\ măi mok pơkra pơjing do\ kơ[ah. Kâo c\ang rơmang mut hro\m hăng Jơlan hơdră OCOP anai amra pơtrut brơi [ing ding kơna. Kâo c\ang rơmang hơmâo dong tơlơi gum djru mơng jơlan hơdră anai.

 

Kiăng kơ djru brơi hơdôm gơnam OCOP [ơi [on lan, amăng hrơi blan laih rơgao, gơnong bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan tơring c\ar Gialai hơmâo djru hơdôm anih pơdă prưng gơnam mơng OCOP amăng sa, dua boh sang s^ mơdrô prong kah hăng [ơi hơdôm anih bơwih brơi tuai c\uă ngui hmư\ hing.

 

Hro\m hăng anun, djop gơnam bruă s^ mơdrô, tuh pơ alin hơmâo pơphun lu tal pơtô hrăm djru brơi mơnuih [on sang thâo e\p mă anih ba hyu s^ gơnam, thâo pơc\rông sai, pơjing anăn păn s^ mơdrô.

 

Sit biă `u brơi [uh, tơdơi kơ 2 thun pok pơhai tui jơlan hơdră OCOP, tơring c\ar Gialai hơmâo laih 42 gơnam pơsit mơng 3 truh pơ 5 asar pơtu\ gưl tơring c\ar. Amăng anun, sa, dua gơnam yôm phara hơmâo lu mơnuih kiăng anun le\ tiu Lệ Chí, ia hơni Phương Di, mơnong rơmô [hu krô Huy Vũ, kơphê Xuân Dương, kơtăk trôm Ngọc Tại…

 

Yôm biă `u, hơdôm gơnam anai hơmâo pơkra pơjing mơng mơnuih [on sang hăng anom bơwih [ong hro\m. Yua kơ thâo pơjing gơnam djơ\ hăng tơlơi kiăng mơng mơnuih blơi, [ing gơ`u hơmâo ngă klă hăng glăm ba hơdôm gơnam pơkra pơjing mơng [ing gơ`u.

 

Ơi Nguyễn Văn Luyến, Khua anom bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan tơring glông C|ư\ Prong, sa amăng hơdôm [on lan hơmâo lu gơnam tui OCOP amăng thun laih rơgao brơi thâo:

 

Mơnuih [on sang hur har pran jua mut hro\m, thun anai hơmâo laih 5 gơnam arăng pơsit klă. Anai le\ jơlan hơdră pơplih phrâo, yua anun mơnuih [on sang do\ sư\ rơbư\, samơ\ tơdơi kơ arăng pơtô brơi, [ing gơ`u kah mơng thâo tong ten, r^m thun hơmâo lu dong gơnam hiam hơdjă.

 

Kơ-iăng nai tha prin, nai prin tha ơi Trần Văn Ơn, Khua djru bruă gah Jơlan hơdră OCOP brơi thâo, 2 thun laih rơgao, Jơlan hơdră OCOP [ơi Gialai ba glăi boh tu\ yua lơ\m hơmâo lu dong gơnam.

 

Hro\m hăng anun, jơlan hơdră hơmâo pơplih tơlơi pơm^n kơ mơnuih [on sang hăng hơdôm anom bơwih [ong hro\m amăng bruă ngă đang hmua.

 

Blung hlâo kâo [uh tơring c\ar do\ sư\ rơbư\, samơ\ tơdơi anun kâo [uh tơlơi pơm^n mơng [ing apăn bruă tơring glông, biă mă `u le\ [ing apăn bruă Ping gah, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông hơmâo pơplih biă mă. Pơdah rơđah le\ hơmâo lu bruă mă pok pơhai.

 

Tui ju\ yap him lăng thun 2020, tơring c\ar amra hơmâo 100 gơnam pơsit 3 asar pơtu\ pơ dlông, anai le\ boh than ba glăi prong prin. Tơdah dong dăp bơkơnar, [ing ta amra [uh Gialai dong amăng 10 boh tơring c\ar ngă tui klă jơlan hơdră OCOP.

 

Tui hăng ơi Trần Văn Ơn, pơ anăp anai, jơlan hơdră OCOP [ơi Gialai kiăng hrưn đ^ prang gơgrong mă gơnam, laih dong mă yua boh thâo phrâo amăng s^ mơdrô, wai lăng klă, pơtrut s^ mơdrô kiăng kơ jơlan hơdră sit ba glăi tơlơi yôm hloh.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương