Hing ang amăng hrơi: 17/10/2020

VOV4.Jarai - Khua dêh ]ar ta hmâo k^ laih Tơlơi pơsit [ơk [a\ng ]ih pioh pran jua kơ 13 ]ô mơnuih apăn bruă tơhan, ling tơhan pơsa\n drơi lom do# mă bruă [ơi drai ia pơke\ apui lơtrik Rào Trăng 3.

 

Tui hăng Gơnong bruă wai lăng mơnuih mă bruă, tơhan rơka ruă hăng mơnuih mơnam tơring ]ar Thừa Thiên Huế, rơnu] mông ]ơtlăm lơ 16/10, pơ ala kơ Khua dêh ]ar ta, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Trương Hoà Bình hmâo k^ pơsit [ơk {a\ng Lo\n ia ]ih pioh pran jua kơ 13 ]ô Tơhan pơsa\n drơi lom do# hyu e\p, pơtlaih [ơi drai ia pơke\ apui lơtrik Rào Trăng 3.

 

Tơlơi pơsit mơng Khua dêh ]ar lăi rơđah Pơsit [ơk [a\ng Lo\n ia ]ih pioh pran jua kơ 13 ]ô tơhan pơsa\n drơi gah Ding jum khul ling tơhan hăng tơring ]ar Thừa Thiên Huế.

 

Lơ 16/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Khua Ding jum khul ling tơhan dêh ]ar ta ăt hmâo mơ-^t laih mơn hră kơ sang ano# [ing gơ`u tơlơi rơngôt hrom dơlăm hloh./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương