Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Git gai mông jơnum Khul git gai dêh c\ar amăng pơgang klin Covid-19 pơphun mơguah lơ 20/1, [ơi {irô Kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam lăi pơtong: kơtưn amăng pel e\p [ơi jơlan guai lo\n ia, pơhlôm pơgang klin kjăp amăng hơdôm hrơi pơphun Jơnum Ping gah đơ đam dêh c\ar tal XIII hăng c\ơkă thun phrâo Tân Sửu. Hlâo anun, tui lăi pơthâo mơng Ding jum ia jrao brơi [uh, mơng hơduah e\p, [ơi hơdôm anih anom pơc\lah mơnuih djơ\ klin [ơi [on lan, ăt do\ hơdôm tơlơi aka [u ngă tui khut khăt tui tolơi c\râo trun mơng Ding jum ia jrao.

Yua anun, Khul git gai rơkâo, djop [on lan gơgrong ngă tui djơ\ amăng pơc\lah, tơdah [u mơnuih [ă klin Covid-19 kho\m pơsir lăp djơ\ [ing ngă soh. Khul git gai rơkâo hơdôm ding jum ia jrao, ling tơhan hăng kông ang hơmâo hơdră bruă pơphun pơdu\ pơgiăng mơnuih [on sang hăng rơdêh por glăi pơ dêh c\ar hăng pơhlôm ba nao pơc\lah; laih dong pơtrut jơlan hơdră yua lông lăng vaccine, tu\ ư hro\m hơdôm hơdră lăp djơ\ kiăng kơ lơ\m vaccine yua lông lăng rơnuk rơnua, bruă pơkra hăng mă yua amăng dêh c\ar amra pơphun lăp djơ\.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương