Hing ang amăng hrơi: 28/5/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 - 32 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bih anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 29 - 31 đô| C; Gah C|eoreo 34 – 36 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 20– 22 đô| C; gah C|eoreo 24 – 26 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hơmâo hơjan raih daih sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 – 32 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 24 - 26 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 15 – 17 đô| C

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: